URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 4 5 6 7 

Wyniki I etapu konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych
,, Moje Boisko – ORLIK 2012”  w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
w ramach Programu ,, Sport Wszystkich Dzieci” – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”

 

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowiska wpłynęło 4 oferty spełniające wymagania formalne, po jednej do danego kompleksu sportowego:

1. Socha Sebastian       – kompleks sportowy w Radawie
2. Feldman Jerzy           – kompleks sportowy w Wiązownicy
3. Winiarski Jakub         – kompleks sportowy w Zapałowie
4. Kardynał Krystian      – kompleks sportowy w Piwodzie

 

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 21.02.2016 r. o godz. 8 00 w sali narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.

 

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-02-17
Publikujący -

Zarządzenie Nr 12/2017
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 6 lutego 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych w miejscowościach : Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Programu ,,Sportu Wszystkich Dzieci” – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-02-09
Publikujący -

Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 6 lutego  2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych w miejscowościach : Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Programu "Sportu Wszystkich Dzieci"- Projekt "Lokalny Animator Sportu".

Załączniki:

Zał. nr 1 do ogłoszenia konkursu Plik doc 14.48 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-02-09
Publikujący -

Urząd Gminy Wiązownica

37 – 522 Wiązownica

ul. Warszawska 15

Wiązownica, 04.11.2016 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

 NA  STANOWISKO

  ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązownica

 

Wójt Gminy Wiązownica informuje: 

że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

Imię i nazwisko:                                             miejsce zamieszkania:

P. Stanisław Ślęzak                                    Sośnica

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.

 

                                                                                                                         Podpisał:

                                                                                                                         Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2016-11-07
Publikujący -

Urząd Gminy Wiązownica                                                            Wiązownica, 27.10.2016 r.

ul. Warszawska 15                 

37-522 Wiązownica                                                                                                    

 

LISTA   KANDYDATÓW  SPEŁNIAJACYCH

 WYMAGANIA  FORMALNE

 

Na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązownica.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2016-10-27
Publikujący -

Urząd Gminy Wiązownica                                                            Wiązownica, 27.10.2016 r.

ul. Warszawska 15                 

37-522 Wiązownica

                                                                                                                          

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA  STANOWISKO 

referenta ds. promocji i reklamy gminy w Urzędzie Gminy Wiązownica

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2016-10-27
Publikujący -

 

Zawiadomienie o zmianie adresu Gminy WiązownicaNiniejszym informujemy, że z dniem 04.08.2016 roku uległ zmianie adres Gminy Wiązownica.


W związku z powyższym dotychczasowe dane:
                                                   GMINA WIĄZOWNICA
37-522 Wiązownica 208
woj. podkarpackie

zostały zmienione na następujące:
                                              GMINA WIĄZOWNICA
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
woj. podkarpackie


Prosimy o stosowanie nowego adresu na fakturach i w kontaktach z Gminą Wiązownica.
Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane, takie jak NIP, REGON nie uległy zmianie.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłDaniel Mścisz - Pracownik UGW2016-08-09
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
o wynikach naboru

 

     Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej pn.,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica’’ (w formie zawodów sportowych) w miejscowości Cetula’’.
W ramach ogłoszonego naboru wniosków Zarządzeniem Nr  67/2016 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 lipca 2016 r. o dofinansowanie złożono jeden wniosek. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny , decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,Dąb’’ Cetula dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł.

 

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Wiązownica, 29.07.2016 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-07-29
Publikujący -

Zarządzenie Nr   67 /2016
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu- organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica (w formie zawodów sportowych) w miejscowości Cetula.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-07-05
Publikujący -

Zarządzenie Nr 59/2016
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 8 czerwca 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli

 

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. . Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn.zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.),

§ 1

Zatwierdza się konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wiązownica Nr 48/2016 z dnia 4 maja 2016 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-06-08
Publikujący -

Zarządzenie Nr 58/2016
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 08 czerwca 2016 r.

 

w sprawie wycofania Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko lokalnego animatora sportu w kompleksie sportowym w miejscowościach : Wiązownica w ramach Programu "Sportu Wszystkich Dzieci”- Projekt "Lokalny Animator Sportu”.

Na podstawie art.31, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)


zarządzam, co następuje:


§ 1

Unieważniam Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko lokalnego animatora sportu w kompleksie sportowym w miejscowości: Wiązownica w ramach Programu ,, Sport Wszystkich Dzieci’’ – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”       

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi urzędu ds. oświaty i sportu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-06-08
Publikujący -

Zarządzenie Nr 57/2016
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 08 czerwca 2016 r.

 

w sprawie unieważnienia ogłoszenia konkursu na stanowisko lokalnego animatora sportu w kompleksie sportowym w miejscowości : Wiązownica w ramach Programu ,, Sport Wszystkich Dzieci”- Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”.


Na podstawie art.31, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wycofuję Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko lokalnego animatora sportu w kompleksie sportowym w miejscowości: Wiązownica
w ramach Programu :Sport Wszystkich Dzieci’’ – Projekt  "Lokalny Animator Sportu”       

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi urzędu ds. oświaty i sportu.
   

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-06-08
Publikujący -

Zarządzenie Nr    55/2016
Wójta Gminy Wiązownica z dnia   2 czerwca 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko lokalnego animatora sportu w kompleksie sportowym w miejscowościach : Wiązownica w ramach Programu ,, Sportu Wszystkich Dzieci”- Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”.


Na podstawie art.31, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko lokalnego animatora sportu w kompleksie sportowym ,,Moje Boisko- ORLIK 2012” oraz obiektach sportowych w miejscowości: Wiązownica ”, stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi urzędu ds. oświaty i sportu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-06-02
Publikujący -

LŚ.6164.03.2016.MB                                                               Wiązownica, dnia 30.05.2016 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres gospodarczy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r. dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie gminy Wiązownica.

 

Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) zawiadamia, iż od dnia 31 maja 2016 r. przez okres 60 dni będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres gospodarczy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r. dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.  Projekt sporządzony został dla każdej miejscowości gminy Wiązownica tj. dla  Cetuli, Manasterza, Mołodycza, Nielepkowic, Piwody, Radawy, Ryszkowej Woli, Surmaczówki, Szówska, Wiązownicy, Wólki Zapałowskiej i Zapałowa.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2016-05-30
Publikujący -

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół

w Piwodzie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli

 

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Piwodzie, 37-522 Wiązownica, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piwodzie i Gmnazjum Publiczne w Piwodzie oraz na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli, 37-544 Zapałów.

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 48_2016 Wójta GW z dnia 04.05.2016r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-05-05
Publikujący -

Wyniki II etapu konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych "Moje Boisko – ORLIK 2012”  w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Programu "Sport Wszystkich Dzieci” – Projekt "Lokalny Animator Sportu”

 

W wyniku zakończenia  procedury naboru na ww. stanowiska z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostaną zatrudnione następujące osoby:
1. Socha Patryk       – obiekt sportowy w Piwodzie
2. Feldman Jerzy     – obiekt sportowy w Wiązownicy
3. Winiarski Jakub    – obiekt sportowy w Zapałowie
4. Socha Sebastian  – obiekt sportowy w Radawie

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-03-30
Publikujący -

Zarządzenie nr 39/2016
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 25 marca 2016   roku

 

w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-03-25
Publikujący -

Zarządzenie Nr 37/2016
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych w miejscowościach : Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Programu ,,Sportu Wszystkich Dzieci” - Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”.


Na podstawie art.31, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych ,,Moje Boisko- ORLIK 2012” oraz obiektach sportowych w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi urzędu ds. oświaty i sportu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-03-21
Publikujący -
Urząd Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica 208
Wiązownica, 09.03.2016 r.

 


INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU
NA  STANOWISKO

referenta ds. realizacji programu "Rodzina 500 plus" w Urzędzie Gminy Wiązownica
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2016-03-10
Publikujący -
Urząd Gminy Wiązownica
37 – 522 Wiązownica 208
Wiązownica, 02.03.2016 r.


INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU
NA  STANOWISKO
Referenta ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Wiązownica


Wójt Gminy Wiązownica informuje: 

że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana :

Imię i nazwisko:                                            miejsce zamieszkania:

P. Anna Pawelec - Rożek                           Szówsko

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2016-03-02
Publikujący -
K.R. 2110.2.2016.A.K. Wiązownica, 22.02.2016 r.

 

Wójt Gminy Wiązownica
postanawia unieważnić ogłoszenie naboru
z dnia 15.02.2016 r.
na stanowisko  referenta do spraw ,, Rodzina 500 plus”.


Informuję, że do zamieszczonego na stronie internetowej w dniu 15.02.2016 r. ogłoszenia wkradł się istotny błąd pisarski w związku z którym postanowiono unieważnić ogłoszenie naboru i dokonać ponownego ogłoszenia o właściwej treści.

Aplikacje złożone do dnia dzisiejszego w sekretariacie urzędu, zostaną uwzględnione w trakcie naboru, bez konieczności ponownego składania.

 

Podpisał:
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2016-02-22
Publikujący -

     Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu– ,,Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowościach: Wiązownica, Szówsko, Zapałów, Piwoda, Ryszkowa Wola, Mołodycz, Cetula,  Manasterz’’ i ,, Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego’’. 

Załączniki:

Wyniki naboru wniosków Plik pdf 415.82 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-02-15
Publikujący -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208        

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
NA  STANOWISKO


na stanowisko:
Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wiązownicy.

Kierownik GOPS Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko zostanie zatrudniona.


Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania

1.       Natalia Napora                                         Manasterz

Komisja po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej  stwierdziła, że p. Natalia Napora posiada niezbędne predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.


Podpisał:
Kierownik GOPS w Wiązownicy
Maria Tabin - Matusz

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2016-01-28
Publikujący -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wiązownica 208
37-522 Wiązownica                                                                                                                

 

LISTA   KANDYDATÓW   SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA  FOLMALNE

 

na stanowisko:
Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Kierownik GOPS Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęły
4 oferty spełniające wymagania formalne.

 

Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:

Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania

1.     Justyna Lewko                                         Jarosław

2.     Magdalena Kubrak                                  Sieniawa

3.     Natalia Napora                                       Manasterz

4.     Dominika Poradowska                            Sobiecin

 

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu: 28.01.2016 r. o godz. 10 00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.

 

 

                                                                       Podpisał:
                                                                       Kierownik GOPS w Wiązowni
                                                                       Maria Tabin - Matusz

                                                                         

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2016-01-27
Publikujący -
BG.6733.20.2015 Wiązownica, dnia 22.01.2016r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

 

o wniesieniu odwołania od decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 199),

zawiadamiam

że wniesiono odwołanie od wydanej w dniu 08.01.2016r. decyzji Wójta Gminy Wiązownica znak: BG.6733.20.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia 15kV, na terenie działek nr 76, 77/1, 323/1, 180, 325/1, 324, 424, 548, 494, 478, 549, 607, 612/6, 449, 501, 500/1, 498, 495, 493/1, 493/2, 492, 491, 489, 487/2, 487/1, 486/1, 486/5, 485, 484, 483, 481/2, 480/4, 479, 477, 475, 474/2, 468/1, 606, 612/33, 474/3, 473, 471/2, 471/7, 470, 468/3, 467, 466, 465/7, 465/6, 605, 612/7, 612/3, 440, 441, 442, 432, 443, 433obr. Manasterz oraz dz. nr: 111, 112/1, 112/2, 114, 115, 116, 188, obr. Nielepkowice.

W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołanie wraz z aktami sprawy, zgodnie z art. 133 k.p.a., przekazane zostało do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBożena Golba - Pracownik UGW2016-01-22
Publikujący -

Do otrzymania darmowej pomocy prawnej uprawnione są osoby, które:

1)  w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się
o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia),

2)  posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

3)   uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego
,

4)   posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

5)  nie ukończyły 26 lat,

6)  ukończyły 65 lat,

7)  w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany).

Jak udokumentować prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej

        Podstawą do uzyskania darmowej pomocy prawnej będzie przedłożenie przez osoby wymienione powyżej, następujących dokumentów:

1)  oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia - pkt 1),

2)  ważnej Karty Dużej Rodziny - pkt 2),

3)  zaświadczenia - pkt 3),

4)  ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego - pkt 4),

5)  dokumentu stwierdzającego tożsamość - pkt 5) i pkt 6),

6)  oświadczenia, że zachodzi przynajmniej jedna okoliczność z wymienionych w ustawie - pkt 7).

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

  • prawa pracy,
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Nie będzie można uzyskać pomocy prawnej w sprawach:

1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmować będzie:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w wymienionych wyżej sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym  lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Godziny przyjęć:

Punkt

Dni i godziny pracy Punktu

Podmiot udzielający pomocy prawnej

Urząd Gminy  w Wiązownicy

Wiązownica 208
37-522  

wtorek:

800 - 1200

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  w Jarosławiu ul. Wilsona 6a

37-500 Jarosław

(radca prawny, absolwent wyższych studiów prawniczych)

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłŁukasz Kubiszyn - Pracownik UGW2016-01-12
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 18 lutego 2019r. 02:42:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.