URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 4 5 6 7 

KR.2110.1.2017.A.K.                                                                       Wiązownica, 28.04.2017 r.  

 

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA

OGŁASZA  NABÓR

 

 

 na stanowisko – referenta do spraw świadczeń wychowawczych.

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica 208

 

 1. Określenie stanowiska:  referent ds. realizacji programu ,, Rodzina 500 plus,,

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2017-05-04
Publikujący -

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji

oraz statystycznej liczbie uczniów w 2017 r. w Gminie Wiązownica

 

Podstawa prawna: art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2016, poz. 1943 z późn.zm.)

Dane do wyliczenia dotacji obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-04-07
Publikujący -

Zarządzenie Nr   24/2017

Wójta Gminy Wiązownica

z dnia  27 marca 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych.

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-04-03
Publikujący -

                                                                                               Wiązownica, dnia 27.03.2017r.

BG.6733.3.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 04 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 778) zawiadamia się, że w dniu 27.03.2017r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa sieci kablowej SN, budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa sieci kablowej nN, na terenie działki ewid. nr: 1063/1, 1022, 1039/1, 1038, 1036/3, 1069, 1064/1, 1055/1, 1048, 1056, 1065, 1045, 1046, 1047, 1057, 1050, 1062/1, 1049, 1061/1, 1066/1, 919 obr. Piwoda, gm. Wiązownica”

 

 

 

                W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, wnoszonego za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

               Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23), uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBożena Golba - Pracownik UGW2017-03-29
Publikujący -

                                                                                               Wiązownica, dnia 27.03.2017r.

BG.6733.1.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 04 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 778) zawiadamia się, że w dniu 27.03.2017r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.:Budowa linii kablowej 15kV, na terenie działki ewid. nr: 113/41, 45, 145/22, 150, 149/2, obr. Radawa, gm. Wiązownica”.

 

 

                W związku z powyższym informuje się, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, wnoszonego za pośrednictwem Wójta Gminy Wiązownica, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

               Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23), uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBożena Golba - Pracownik UGW2017-03-29
Publikujący -

Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

W ramach ogłoszonego naboru Zarządzeniem Nr  15/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
o dofinansowanie złożono osiem wniosków, po jednym do danego zadania. Po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych
i Rodziny , decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano dotację:

1. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Wiązownica – Klub Sportowy Wiązownica - 173 000 zł,

2. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Szówsko – Klub Sportowy Szówsko - 48 000 zł,

3. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Zapałów – Ludowy Klub Sportowy ,,ORKAN ‘’ZAPAŁÓW - 21 000 zł,

4. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Piwoda – Klub Sportowy
,, SANTOS ‘’PIWODA -70 000 zł,

5. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Mołodycz – Ludowy Klub Sportowy Mołodycz - 20 000 zł,

6. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Cetula – Ludowy Klub Sportowy ,,DĄB ” - 19 000 zł,

7. Rozwój sportu w Gminie Wiązownica poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych w miejscowości Manasterz- Ludowy Klub Sportowy w Manasterzu - 42 000 zł,

8. Organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i gminnych zawodach nieobjętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego – Uczniowski Klub Sportowych ORLIK Wiązownica – 3 000 zł.

                                                                                                                  

 

                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                    Marian jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-03-08
Publikujący -

LŚ.6344.01.2017.MB                                                                       Wiązownica, dnia 06.03.2017 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 34 a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

 

Wójt Gminy Wiązownica

podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Wiązownica w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wiązownica na rok 2017.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wiązownica, Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica lub drogą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@wiazownica.com w terminie do dnia 28 marca 2017 r. Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu. Wójt Gminy Wiązownica rozpatrzy uwagi oraz propozycje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie i projekt uchwały zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Gminy Wiązownica oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy oraz w miejscu planowanego kąpieliska.

 

                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                Marian jerzy Ryznar

 

 

Załączniki:

Projekt Uchwały Plik doc 32.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2017-03-07
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica poszukuje osoby do pracy na stanowisku: konserwator, operator (równiarka, koparka).

 

więcej
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur Żołyniak - Dyrektor ZGK2017-03-03
Publikujący -

Uchwała Nr XXX/209/2017
Rady Gminy Wiązownica

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2016.446 z późn.zm.) oraz art.206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U.2017.60) Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-03-02
Publikujący -

image description


image description                                                                                         37-522 Wiązownica ul. Warszawska 17

                                                                                                                                                                                                                                                                                   tel./fax (0160 622 36 99 NIP 792-18-81-594

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Konto: BS Jarosław o/Wiązownica 43 90961014-2002140002280001

                                                                                                                                                                                                                                                                                   e-mail: wiazownica@op.pl


                                                                                                                                                     Wiązownica, dnia 22.02.2017r.

                                     

  

              PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (usługa, dostawa, robota budowlana)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

  

     CPV

Orientacyjna wartość zamówienia

netto w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania                  w 2017 roku

 

 

1

 

Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej

 

       dostawa

 

przetarg nieograniczony

 

09130000-9

 

     145 000,00

 

         wrzesień

   

 

 

 

 

SPORZĄDZIŁ:

Dariusz Grześ                                                                                                                                                                                        ZATWIERDZAM

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                                                                                                                                                                  ARTUR ŻOŁYNIAK

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.).

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2017-02-23
Publikujący -

PLAN POSTĘPOWAŃ  O UDZIELENIE4 ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH NA 2017 R

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(robota budowlana, dostawa,

usługa)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto

w PLN

Przewidywany

termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym / miesięcznym

UWAGI

 

1

Wykonawstwo prac z zakresu hodowli lasu z dostawą sadzonek, ochrony

lasu i użytkowania lasów na terenie lasów komunalnych gminy Wiązownica

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

346 120 PLN

I kwartał 2017

 

2

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ryszkowa Wola

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

100 000 PLN

II kwartał 2017

 

3

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

320 000 PLN

 

I kwartał 2017

 

4

Budowa  budynku magazynowo – gospodarczego w miejscowości Wiązownica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

250 000 PLN

I kwartał 2017

Zamówienie

udzielane w częściach

5

Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie gminy Wiązownica

Usługa

Przetarg nieograniczony

913 537 PLN

I kwartał 2017

 

6

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wiązownica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

105 000 PLN

I kwartał 2017

 

7

Budowa chodników  w miejscowościach na terenie gminy Wiązownica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

125 000 PLN

II kwartał 2017

 

8

Wykonanie elewacji budynku administracyjnego ZGK

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

20 000 PLN

II kwartał 2017

Zamówienie

udzielane w częściach

9

Wykonanie sceny wolnostojącej w miejscowości Manasterz

i Szówsko

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

160 000 PLN

 II kwartał 2017

 

10

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli

i Surmaczówce

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

100 000 PLN

II kwartał 2017

 

11

Budowa trybun na stadionie sportowym w Mołodyczu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

115 000 PLN

II kwartał 2017

 

12

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków gminy Wiązownica   

Dostawa

Przetarg nieograniczony

          85 000 PLN

IV kwartał 2017

 

13

 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica
 

Usługa

Przetarg nieograniczony

700 000 PLN

IV kwartał 2017

 

14

Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Radawie z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu  dla osób starszych  

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

          50 000 PLN

IV kwartał 2017

 

15

Budowa placu zabaw dla dzieci w Woli Mołodyckiej 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

          50 000 PLN

III kwartał 2017

 

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłUrząd Gminy Wiązownica2017-02-23
Publikujący -
Wyniki II etapu konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych
,, Moje Boisko – ORLIK 2012”  
w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
w ramach Programu
,, Sport Wszystkich Dzieci” – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”

 

W wyniku zakończenia  procedury naboru na ww. stanowiska z dniem 1 marca 2017 r. zostaną zatrudnione następujące osoby:

1. Kardynał krystian        – obiekt sportowy w Piwodzie
2. Feldman Jerzy              – obiekt sportowy w Wiązownicy
3. Winiarski Jakub           – obiekt sportowy w Zapałowie
4. Socha Sebastian          – obiekt sportowy w RadawieWójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-02-22
Publikujący -

Wyniki I etapu konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych
,, Moje Boisko – ORLIK 2012”  w miejscowościach: Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa
w ramach Programu ,, Sport Wszystkich Dzieci” – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”

 

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowiska wpłynęło 4 oferty spełniające wymagania formalne, po jednej do danego kompleksu sportowego:

1. Socha Sebastian       – kompleks sportowy w Radawie
2. Feldman Jerzy           – kompleks sportowy w Wiązownicy
3. Winiarski Jakub         – kompleks sportowy w Zapałowie
4. Kardynał Krystian      – kompleks sportowy w Piwodzie

 

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 21.02.2016 r. o godz. 8 00 w sali narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.

 

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-02-17
Publikujący -

Zarządzenie Nr 12/2017
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 6 lutego 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych w miejscowościach : Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Programu ,,Sportu Wszystkich Dzieci” – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-02-09
Publikujący -

Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 6 lutego  2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska lokalnych animatorów sportu w kompleksach sportowych w miejscowościach : Wiązownica, Zapałów, Piwoda, Radawa w ramach Programu "Sportu Wszystkich Dzieci"- Projekt "Lokalny Animator Sportu".

Załączniki:

Zał. nr 1 do ogłoszenia konkursu Plik doc 14.48 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2017-02-09
Publikujący -

Urząd Gminy Wiązownica

37 – 522 Wiązownica

ul. Warszawska 15

Wiązownica, 04.11.2016 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

 NA  STANOWISKO

  ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązownica

 

Wójt Gminy Wiązownica informuje: 

że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

Imię i nazwisko:                                             miejsce zamieszkania:

P. Stanisław Ślęzak                                    Sośnica

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.

 

                                                                                                                         Podpisał:

                                                                                                                         Wójt Gminy Wiązownica

                                                                                                                         Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2016-11-07
Publikujący -

Urząd Gminy Wiązownica                                                            Wiązownica, 27.10.2016 r.

ul. Warszawska 15                 

37-522 Wiązownica                                                                                                    

 

LISTA   KANDYDATÓW  SPEŁNIAJACYCH

 WYMAGANIA  FORMALNE

 

Na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązownica.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2016-10-27
Publikujący -

Urząd Gminy Wiązownica                                                            Wiązownica, 27.10.2016 r.

ul. Warszawska 15                 

37-522 Wiązownica

                                                                                                                          

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA  STANOWISKO 

referenta ds. promocji i reklamy gminy w Urzędzie Gminy Wiązownica

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2016-10-27
Publikujący -

 

Zawiadomienie o zmianie adresu Gminy WiązownicaNiniejszym informujemy, że z dniem 04.08.2016 roku uległ zmianie adres Gminy Wiązownica.


W związku z powyższym dotychczasowe dane:
                                                   GMINA WIĄZOWNICA
37-522 Wiązownica 208
woj. podkarpackie

zostały zmienione na następujące:
                                              GMINA WIĄZOWNICA
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
woj. podkarpackie


Prosimy o stosowanie nowego adresu na fakturach i w kontaktach z Gminą Wiązownica.
Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane, takie jak NIP, REGON nie uległy zmianie.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłDaniel Mścisz - Pracownik UGW2016-08-09
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E
o wynikach naboru

 

     Wójt Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej pn.,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica’’ (w formie zawodów sportowych) w miejscowości Cetula’’.
W ramach ogłoszonego naboru wniosków Zarządzeniem Nr  67/2016 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 lipca 2016 r. o dofinansowanie złożono jeden wniosek. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy Wiązownica ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny , decyzją Wójta Gminy Wiązownica przyznano Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,Dąb’’ Cetula dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł.

 

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Wiązownica, 29.07.2016 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-07-29
Publikujący -

Zarządzenie Nr   67 /2016
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wiązownica na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu- organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej pn. ,, Puchar Wójta Gminy Wiązownica (w formie zawodów sportowych) w miejscowości Cetula.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-07-05
Publikujący -

Zarządzenie Nr 59/2016
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 8 czerwca 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli

 

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. . Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn.zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.),

§ 1

Zatwierdza się konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wiązownica Nr 48/2016 z dnia 4 maja 2016 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-06-08
Publikujący -

Zarządzenie Nr 58/2016
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 08 czerwca 2016 r.

 

w sprawie wycofania Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko lokalnego animatora sportu w kompleksie sportowym w miejscowościach : Wiązownica w ramach Programu "Sportu Wszystkich Dzieci”- Projekt "Lokalny Animator Sportu”.

Na podstawie art.31, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)


zarządzam, co następuje:


§ 1

Unieważniam Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko lokalnego animatora sportu w kompleksie sportowym w miejscowości: Wiązownica w ramach Programu ,, Sport Wszystkich Dzieci’’ – Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”       

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi urzędu ds. oświaty i sportu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-06-08
Publikujący -

Zarządzenie Nr 57/2016
Wójta Gminy Wiązownica z dnia 08 czerwca 2016 r.

 

w sprawie unieważnienia ogłoszenia konkursu na stanowisko lokalnego animatora sportu w kompleksie sportowym w miejscowości : Wiązownica w ramach Programu ,, Sport Wszystkich Dzieci”- Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”.


Na podstawie art.31, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wycofuję Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko lokalnego animatora sportu w kompleksie sportowym w miejscowości: Wiązownica
w ramach Programu :Sport Wszystkich Dzieci’’ – Projekt  "Lokalny Animator Sportu”       

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi urzędu ds. oświaty i sportu.
   

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-06-08
Publikujący -

Zarządzenie Nr    55/2016
Wójta Gminy Wiązownica z dnia   2 czerwca 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko lokalnego animatora sportu w kompleksie sportowym w miejscowościach : Wiązownica w ramach Programu ,, Sportu Wszystkich Dzieci”- Projekt ,, Lokalny Animator Sportu”.


Na podstawie art.31, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko lokalnego animatora sportu w kompleksie sportowym ,,Moje Boisko- ORLIK 2012” oraz obiektach sportowych w miejscowości: Wiązownica ”, stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi urzędu ds. oświaty i sportu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-06-02
Publikujący -

LŚ.6164.03.2016.MB                                                               Wiązownica, dnia 30.05.2016 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres gospodarczy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r. dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie gminy Wiązownica.

 

Wójt Gminy Wiązownica działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) zawiadamia, iż od dnia 31 maja 2016 r. przez okres 60 dni będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na okres gospodarczy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r. dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.  Projekt sporządzony został dla każdej miejscowości gminy Wiązownica tj. dla  Cetuli, Manasterza, Mołodycza, Nielepkowic, Piwody, Radawy, Ryszkowej Woli, Surmaczówki, Szówska, Wiązownicy, Wólki Zapałowskiej i Zapałowa.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2016-05-30
Publikujący -

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół

w Piwodzie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli

 

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Piwodzie, 37-522 Wiązownica, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piwodzie i Gmnazjum Publiczne w Piwodzie oraz na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli, 37-544 Zapałów.

 

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 48_2016 Wójta GW z dnia 04.05.2016r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłElżbieta Farfał - Pracownik UGW2016-05-05
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 października 2019r. 12:55:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.