URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązownica.

ZMIANY:
2019-01-18 09:00:37: Dodano wynik do przetargu
2019-01-16 13:05:26: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
1.  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy       i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów  nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązownica.
2. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nastąpi
    w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie z:
    - ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
      jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),
    - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
      ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
      braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),
    - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i
      nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
      oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) oraz z uwzględnieniem
      uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych.
3.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
3.1  projekty decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami graficznymi do projektów
         decyzji,
3.2  projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami
graficznymi do projektów decyzji dla obszarów gminy, nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, na podstawie wniosków dostarczonych przez Zamawiającego.
3.3 projekty zmiany decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,
3.4 projekty decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy,
3.5 analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
3.6 analizy i wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
4.  Na pojedynczy projekt decyzji składa się:
4.1  Treść decyzji wraz z uzasadnieniem i analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu ,
4.2 Mapa - załącznik graficzny do decyzji z metryką decyzji i niezbędnymi oznaczeniami oraz legendą,
4.3 W razie ich potrzeby - zawiadomienie i obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania wraz z rozdzielnikiem oraz pisma przewodnie przekazujące projekt decyzji do niezbędnych uzgodnień, w liczbie egzemplarzy zgodnej z rozdzielnikiem wraz z opisanymi zgodnie z rozdzielnikiem, dostarczonymi przez Zamawiającego kopertami i zwrotnymi potwierdzeniami odbioru.
4.4 Wykonawca  ma obowiązek pozyskiwania we własnym zakresie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania projektu decyzji, w tym np. dokonanie wizji w terenie, dokonanie oceny pod kątem zgodności inwestycji z przepisami o ochronie przyrody, z przepisami o ochronie środowiska, z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
4.5     Orientacyjna ilość projektów decyzji:
a)   decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – max. do 180 szt.
b)   decyzja o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego – max. do 40 szt..
         Rzeczywista ilość decyzji będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego.
  4.6   Projekty decyzji powinny być przygotowane w  dwóch wersjach: elektronicznej i papierowej. Przekazane decyzje powinny być opracowane i podpisane przez uprawnioną osobę, wpisaną na listę właściwej izby samorządu zawodowego urbanistów.
            Projekt decyzji winien zawierać  załączniki w postaci załącznika  graficznego, analizy
            zabudowy i zagospodarowania terenu  wraz z  załącznikiem do analizy.
Projekty opracowanych decyzji  wykonawca będzie przekazywał zamawiającemu w 1 egz. w  wersji papierowej oraz za pomocą poczty elektronicznej z tym zastrzeżeniem, że część tekstowa decyzji przekazana będzie w formacie „doc” a część graficzna w formacie „PDF”.
 
Znak: IZ.271.I.2.2019                                           Wiązownica, 08.01.2019 r.
                                                                                                            
......................................
(pieczęć  nagłówkowa)
                              
 
Zapytanie ofertowe
 
na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązownica.
 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina  Wiązownica 
REGON                          650900364
NIP                                792 20 31 567  
Miejscowość                            Wiązownica
Adres                                       ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:                  www.wiazownica.com
Godziny urzędowania               Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                         (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                     sekretariat@wiazownica.com
 
II. Termin wykonania (zakończenia) zamówienia:
Od daty podpisania umowy  do dnia 31.12.2018 roku.
 
III. Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
 
1.  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy       i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów  nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązownica.
2. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nastąpi
    w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie z:
    - ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
      jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),
    - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
      ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
      braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),
    - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i
      nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
      oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) oraz z uwzględnieniem
      uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych.
3.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
3.1  projekty decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami graficznymi do projektów
         decyzji,
3.2  projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami
graficznymi do projektów decyzji dla obszarów gminy, nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, na podstawie wniosków dostarczonych przez Zamawiającego.
3.3 projekty zmiany decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,
3.4 projekty decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy,
3.5 analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
3.6 analizy i wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
4.  Na pojedynczy projekt decyzji składa się:
4.1  Treść decyzji wraz z uzasadnieniem i analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu ,
4.2 Mapa - załącznik graficzny do decyzji z metryką decyzji i niezbędnymi oznaczeniami oraz legendą,
4.3 W razie ich potrzeby - zawiadomienie i obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania wraz z rozdzielnikiem oraz pisma przewodnie przekazujące projekt decyzji do niezbędnych uzgodnień, w liczbie egzemplarzy zgodnej z rozdzielnikiem wraz z opisanymi zgodnie z rozdzielnikiem, dostarczonymi przez Zamawiającego kopertami i zwrotnymi potwierdzeniami odbioru.
4.4 Wykonawca  ma obowiązek pozyskiwania we własnym zakresie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania projektu decyzji, w tym np. dokonanie wizji w terenie, dokonanie oceny pod kątem zgodności inwestycji z przepisami o ochronie przyrody, z przepisami o ochronie środowiska, z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
4.5     Orientacyjna ilość projektów decyzji:
a)   decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – max. do 180 szt.
b)   decyzja o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego – max. do 40 szt..
         Rzeczywista ilość decyzji będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego.
  4.6   Projekty decyzji powinny być przygotowane w  dwóch wersjach: elektronicznej i papierowej. Przekazane decyzje powinny być opracowane i podpisane przez uprawnioną osobę, wpisaną na listę właściwej izby samorządu zawodowego urbanistów.
            Projekt decyzji winien zawierać  załączniki w postaci załącznika  graficznego, analizy
            zabudowy i zagospodarowania terenu  wraz z  załącznikiem do analizy.
Projekty opracowanych decyzji  wykonawca będzie przekazywał zamawiającemu w 1 egz. w  wersji papierowej oraz za pomocą poczty elektronicznej z tym zastrzeżeniem, że część tekstowa decyzji przekazana będzie w formacie „doc” a część graficzna w formacie „PDF”.
5.  Zamawiający zastrzega, że podane ilości są  szacunkowe, i służą do właściwej kalkulacji ceny,
     dla porównania ceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kod CPV:  71410000-5  Usługi planowania przestrzennego
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta musi obejmować wszystkie wymienione w opisie danej części pozycje – w przeciwnym przypadku, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
 
V. Warunki udziału w postępowaniu
5.1  W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,   o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 
5.2 W zakresie potencjału technicznego i zawodowego:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, co oznacza, że wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu musi wykazać, że:
 1. wykonał w sposób ciągły tego rodzaju  usługi  w okresie ostatnich 3 lat przed  upływem terminu składania ofert,  co najmniej 50  projektów  decyzji o warunkach zabudowy  i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą stosowne  uprawnienia do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia.
 
VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:
 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 1. formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do zapytania,
 2. kosztorys/wycena usług,
 3. oświadczenie  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do zapytania
 4. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do zapytania,
 5. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
 6. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z kserokopią uprawnień,
 7. wykaz wykonanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie wskazanych usług,
 8. oświadczenie RODO,
 9. pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
 1. Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) musi spełniać następujące wymagania (jeżeli dotyczy):
 1. podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,
 2. oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
  i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą.
 
6.3 Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
6.4  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6.5  Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
6.6  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmienne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
VII. Kryteria oceny ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
Cena brutto  100%
Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 100/C
gdzie:
NC - najniższa zaoferowana cena
C- cena oferty punktowanej.
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
 
VIII. Sposób przygotowania oferty:
8.1 Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
8.2 Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
8.3 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
8.4 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.5 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
8.7 Rozliczenie wykonanych usług następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie  protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcą i zamawiającego.
8.8 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
8.9 Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego.
8.10 Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
8.11Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym
na adres zamawiającego z napisem na kopercie:
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązownica
 
IX.   Termin i miejsce składania ofert:
9.1   Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
        Urząd Gminy Wiązownica 37-522 Wiązownica
   Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
   do dnia 16-01-2019 do godz. 10:00
9.2   Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie    
        terminu do wniesienia odwołania.
9.3   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
  Pokój nr 25 I p. (Sala narad)
  do dnia 16-01-2019 o godz. 10:15
9.4   Sesja otwarcia ofert
  1) Bezpośrednio   przed  otwarciem  ofert  zamawiający  przekaże zebranym wykonawcom       
            informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2) Otwarcie  ofert  jest  jawne  i nastąpi  bezpośrednio  po  odczytaniu  ww.  informacji. Po
            otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
            którego  oferta  jest  otwierana, cena, a  także  inne  informacje,  np:   termin wykonania
            zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
      3)  Wykonawca   który  nie   będzie   obecny   przy   otwieraniu   ofert   może  wystąpić  do
            Zamawiającego  z  wnioskiem  o przesłanie  informacji   ogłoszonych w trakcie otwarcia
            ofert.
       4) Badanie  i  ocena   złożonych  ofert   dokonana   zostanie  przez   komisję   przetargową
            w części     niejawnej postępowania przetargowego.
       5) Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści     
            złożonych przez nich ofert.
       6) Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych     
dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
       7) o   wprowadzonych   poprawkach   zamawiający   niezwłocznie   informuje  wykonawcę,
            którego oferta została poprawiona.
 
X. Przesłanki odrzucenia oferty
1.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 2. oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 3. oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów
lub oświadczeń, pomimo  wezwania przez Zamawiającego Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów.
2  Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli:
  1)  wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
  2)  nie spełnia określonych warunków udziału w postępowaniu.
Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.
 
XI. Zmiany w umowie
11.1 Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie, o ile to zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju czynności.
11.2   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie   
leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
11.3   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
11.4   Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony.
         Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w
         zapytaniu ofertowym.
11.5 W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
        1)      aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy,
            zmianę adresu siedziby czy lokalizacji Zamawiającego, gdzie będą świadczone
            usługi, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
                2)     zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od
            Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności
wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować,
 1. zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych
zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla  Zamawiającego,
 1. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki          
podatku VAT na usługi pocztowe w trakcie  obowiązywania niniejszej umowy,
 1. zmniejszenia  zakresu usług wynikającego z bieżących potrzeb z jednoczesnym
           zmniejszeniem wynagrodzenia.
 
XII   Klauzula informacyjna – art. 13 RODO   o   przetwarzaniu   danych   osobowych   w   celu
       związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 
 1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą  złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązownica.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018, poz. 1986 ze zmianami),
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 10. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych
    dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
    publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
XIII. Postanowienia końcowe:
1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów   kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3.  Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Załączniki:
1.  Formularz ofertowy
2.  Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3.  Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
4.  Zakres usług/ kosztorys.
5.  Wykaz osób
6.  Oświadczenie RODO
7.  Wykaz wykonanych usług,
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2019-01-16 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-01-08 10:45:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-01-18 09:00:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 42.10 KbPlik doc
2. Formularz oferty 18.47 KbPlik doc
3. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.09 KbPlik doc
4. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 20.46 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 13.63 KbPlik doc
6. Wykaz osób 14.11 KbPlik doc
7. Wykaz wykonanych zamówień 13.93 KbPlik doc
8. Informacja z otwarcia ofert 15.17 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 08:48:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.