URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Budowa wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Wiązownica, Piwoda, Manasterz, Szówsko Duże, Szówsko Małe.

ZMIANY:
2018-10-10 07:25:24: Dodano wynik do przetargu
2018-10-04 14:45:50: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Wiązownica, Piwoda, Manasterz, Szówsko Duże, Szówsko Małe o konstrukcji  drewnianej w kształcie regularnego sześciokąta o dł. boku 3,0 m  i średnicy 6,0 m. o ścianach otwartych, posadzką z kostki brukowej betonowej i wyposażeniem w postaci ławek, stołu  i rusztem (grill)
 2. Konstrukcję wsporczą wiaty stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. 40  cm. i wys. 2,5 m. impregnowane  preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane  do  podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew  drewniana o średnicy 30 cm. spinającą całość konstrukcji.
 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o średnicy 20 cm.  opartych na płatwiach.
 4. Pokrycie dachu stanowi płyta OSB o gr. 22 mm. ułożonych na wpust oraz gont bitumiczny.
 5. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron.
 6. Podłoże pod wiatą zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm.  z obramowaniem z obrzeży  trawnikowych o wym. 8x30x100 cm.
 7. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi zaprojektowano balustradę drewnianą wys. 110 cm.  z krawędziaków o śr. 15 mm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej wiaty.
 8. Przy budowie wiaty zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami.
 9. Wiata wyposażona zostanie w ławki  i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej zgodnie z załączonym rysunkiem i rusztem o konstrukcji metalowej,  okrągłym z możliwością regulacji poziomu o śr. 2,0 m.  
 10.   Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa projekt zgłoszenia robót budowlanych,    
  kosztorys inwestorski i przedmiar robót.
 11.    Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania  protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres  gwarancji jakości.
 12.   Podstawowe warunki  wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:
 1)      wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w  tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
 2)    wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Do wbudowania  mogą być użyte tylko i wyłącznie materiały i urządzenia nowe w I klasie jakości.
 3)    wykonawca zobowiązany jest do  organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności  opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót ( jeżeli dotyczy)
 4)    w trakcie prowadzenia robot ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia  obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie.
 5)    lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń.
 6)    wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w  tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
 7)    wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót.
 8)    wykonawca zobowiązany jest do  organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności  opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót ( jeżeli dotyczy),
 9)    w trakcie prowadzenia robot ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia  obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie.
 1.   lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń.
 2.   w przypadku uszkodzenia istniejących mediów  Wykonawca będzie  zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela.
 3.   wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 4.   w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt
  wywozu, utylizacji i składowania odpadów.
 1.   wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne,  swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
 2.   wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i    
        ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.
 1.   wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze.
 2.   w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
 3.   w cenie ryczałtowej zaoferowanej przez wykonawcę, do zakresu obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie czystości i porządku w trakcie realizacji robót, oraz po zakończeniu robót   budowlanych oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu.
 4.   po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną    dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania, w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, aprobaty  itp. (jeżeli dotyczy).
  wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru    robót
 
Znak: IZ.271.I.15.2018                                                 Wiązownica, 25.09.2018 r.
                                                                                                            
......................................
(pieczęć  nagłówkowa)
                              
Zapytanie ofertowe
 
Nazwa zadania:  Budowa wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Wiązownica, Piwoda, Manasterz, Szówsko Duże, Szówsko Małe.
 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina  Wiązownica              ul. Warszawska 15
REGON                                  650900364
NIP                                         792 20 31 567  
Miejscowość                          Wiązownica
Adres                                      37-522  Wiązownica , pow. jarosławski
Strona internetowa:                www.wiazownica.com
Godziny urzędowania                       Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                                  (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                                sekretariat@wiazownica.com
 
II. Termin wykonania (zakończenia) dostaw:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 10.12.2018 r.   
 
III. Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
Zapytanie ofertowe  zostało  zamieszczone  na stronie internetowej  zamawiającego oraz na  tablicy ogłoszeń urzędu.
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Wiązownica, Piwoda, Manasterz, Szówsko Duże, Szówsko Małe o konstrukcji  drewnianej w kształcie regularnego sześciokąta o dł. boku 3,0 m  i średnicy 6,0 m. o ścianach otwartych, posadzką z kostki brukowej betonowej i wyposażeniem w postaci ławek, stołu  i rusztem (grill)
 2. Konstrukcję wsporczą wiaty stanowią słupy z drewna iglastego (modrzew, świerk) o śr. 40  cm. i wys. 2,5 m. impregnowane  preparatem grzybobójczym. Słupy mocowane  do  podłoża za pomocą kotew stalowych zakotwionych w stopach betonowych. Na słupach oparta jest płatew  drewniana o średnicy 30 cm. spinającą całość konstrukcji.
 3. Konstrukcję dachu zaprojektowano z krokwi drewnianych z drewna iglastego (modrzew, świerk) o średnicy 20 cm.  opartych na płatwiach.
 4. Pokrycie dachu stanowi płyta OSB o gr. 22 mm. ułożonych na wpust oraz gont bitumiczny.
 5. Całość zaimpregnowana środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, np. Drewnochron.
 6. Podłoże pod wiatą zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. na podłożu z podsypki cementowo-piaskowej gr. 6 cm.  z obramowaniem z obrzeży  trawnikowych o wym. 8x30x100 cm.
 7. Pomiędzy słupami konstrukcyjnymi zaprojektowano balustradę drewnianą wys. 110 cm.  z krawędziaków o śr. 15 mm. mocowaną do słupów konstrukcji wsporczej wiaty.
 8. Przy budowie wiaty zastosować znane połączenia ciesielskie, wzmacniane śrubami do drewna gwoździami i klamrami.
 9. Wiata wyposażona zostanie w ławki  i stół wolnostojący o konstrukcji drewnianej zgodnie z załączonym rysunkiem i rusztem o konstrukcji metalowej,  okrągłym z możliwością regulacji poziomu o śr. 2,0 m.  
 10.   Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa projekt zgłoszenia robót budowlanych,    
  kosztorys inwestorski i przedmiar robót.
 11.    Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania  protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres  gwarancji jakości.
 12.   Podstawowe warunki  wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:
 1)      wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w  tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
 2)    wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Do wbudowania  mogą być użyte tylko i wyłącznie materiały i urządzenia nowe w I klasie jakości.
 3)    wykonawca zobowiązany jest do  organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności  opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót ( jeżeli dotyczy)
 4)    w trakcie prowadzenia robot ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia  obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie.
 5)    lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń.
 6)    wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w  tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
 7)    wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót.
 8)    wykonawca zobowiązany jest do  organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności  opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót ( jeżeli dotyczy),
 9)    w trakcie prowadzenia robot ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia  obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie.
 1.   lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń.
 2.   w przypadku uszkodzenia istniejących mediów  Wykonawca będzie  zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela.
 3.   wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 4.   w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt
  wywozu, utylizacji i składowania odpadów.
 1.   wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne,  swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
 2.   wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i    
        ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.
 1.   wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze.
 2.   w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
 3.   w cenie ryczałtowej zaoferowanej przez wykonawcę, do zakresu obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie czystości i porządku w trakcie realizacji robót, oraz po zakończeniu robót   budowlanych oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu.
 4.   po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kompletną    dokumentację powykonawczą i odbiorową całego zadania, w tym również instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, aprobaty  itp. (jeżeli dotyczy).
 5.   wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru    robót
 
V. Warunki  udziału  w  postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy,
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
    2.2  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
              Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
      2.3   Zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie)
Warunek w zakresie posiadanego doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 zamówienie (robotę budowlaną   polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budowlanego ) o wartości co najmniej   30 000 zł.
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie roboty w ramach jednej umowy.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
 • zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
 • zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano roboty wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania  tych dowodów.
 
 1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych  oświadczeń  w ofercie.
 
VI.  Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:
 1. formularz ofertowy,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 3. oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 5. kosztorys ofertowy w formie uproszczonej,
 6. wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat  przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem  dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami potwierdzającymi wykonanie robót są poświadczenia odpowiednich podmiotów lub  inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich poświadczeń.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano roboty budowlane wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania  tych dowodów.
 1. pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
Wszystkie wymienione powyżej dokumenty, za wyjątkiem pkt. 2 należy złożyć w oryginale.
 
Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
 
VII. Kryteria oceny ofert
 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium Waga i liczba punktów Sposób oceny Wzór
Cena
(Kc)
100% = 100 pkt Matematyczny
 
Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem.
 
Najniższa cena ofertowa
--------------------------------------x100
cena oferty badanej
 
 
 
Łączna ocena oferty:
O = Kc (max. 100 punktów)
 1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 2. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia ostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
 
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7. Rozliczenie finansowe za wykonane roboty następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wykonawcą i zamawiającego.
8. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
9. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
11. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie:
„Budowa wolnostojących wiat rekreacyjnych w miejscowości Szówsko, Manasterz,
Wiązownica i Piwoda”
 
IX. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
    Urząd Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
    Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
    do dnia 03-10-2018 do godz. 10:00
 
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
    do wniesienia odwołania.
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
    Pokój nr 25 I p. (Sala narad)
    do dnia 03-10-2018 o godz. 10:15

4. Sesja otwarcia ofert
4.1. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:     nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę, a także inne informacje, np: termin wykonania zamówienia, warunki płatności.
4.2. Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z    wnioskiem o przesłanie informacji   ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
4.3.      Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części     niejawnej postępowania przetargowego.
4.4. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści     
       złożonych przez nich ofert.
4.5. Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
4.6. O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego
        oferta została poprawiona.
 
X. Przesłanki wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty
1.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 2. oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 3)   oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub
oświadczeń, pomimo  wezwania przez Zamawiającego Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów.
2.  Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli:
1)  wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2)  nie spełnia określonych warunków udziału w postępowaniu.
 
X. Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany zawartej umowy winny dla swojej ważności dokonywane być w formie pisemnej.
 
XI. Postanowienia końcowe:
1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów    kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na  stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 
 
Załączniki:
1.  Formularz ofertowy
2.  Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału postępowaniu,
3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
4.  Wykaz wykonanych zamówień,
5.  Projekt umowy,
6.  Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.
7.  Przedmiary robót
8.  Rysunki
 
 
                                                                           Wójt Gminy Wiązownica
                                                                               Marian Jerzy Ryznar
        
Data składania ofert:
2018-10-03 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-09-26 14:27:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2018-10-10 07:25:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 100.00 KbPlik doc
2. Formularz oferty 19.44 KbPlik doc
3. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 22.56 KbPlik doc
4. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 20.57 KbPlik doc
5. Projekt umowy 117.00 KbPlik doc
6. Wykaz wykonanych zamówień 13.84 KbPlik doc
7. Oświadczenie z RODO 13.58 KbPlik doc
8. Rys. elewacja frontowa 336.89 KbPlik pdf
9. Rys. przekrój wiaty 289.68 KbPlik pdf
10. Rys. rzut dachu 324.37 KbPlik pdf
11. Rys. rzut przyziemia 228.51 KbPlik pdf
12. Rys. rzut wiaty 315.31 KbPlik pdf
13. Przedmiar Wiązownica 622.23 KbPlik pdf
14. Przedmiar Piwoda 624.17 KbPlik pdf
15. Przedmiar Manasterz 620.21 KbPlik pdf
16. Przedmiar Szówsko Duże 625.36 KbPlik pdf
17. Przedmiar Szówsko Małe 623.71 KbPlik pdf
18. Informacja z sesji otwarcia ofert 14.96 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 17:42:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.