URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg na terenie gminy Wiązownica
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych na
     terenie gminy Wiązownica.
W ramach zamówienia planuje się zakup i dostawę kruszywa o następującym asortymencie:
1.  Kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm. w ilości  200 ton
     2.  Kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0–63,0 mm. w ilości 300 ton
                                 
      Zakres i zasady dostawy:
-    dostawa kruszywa odbywać się będzie sukcesywnie według zapotrzebowania w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiązownica,
-    informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z dwudniowym wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy,
-    zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na kruszywo w okresie od zawarcia umowy do dnia 20 października 2017
-    dostarczone kruszywo winno spełniać wymagania normy PN-B-11112
-    zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami kruszywa lub zmniejszenia zakresu dostaw w przypadku braku zapotrzebowania.
    W związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.
 
     Realizacja dostawy:
Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby kruszywo przeznaczone do remontu dróg, dostarczane było pojazdem umożliwiającym opróżnienie przestrzeni ładunkowej i rozścielenie dostarczonego kruszywa w koronie (korycie) drogi na wskazanym przez zamawiającego odcinku drogi, o średniej grubości rozściełania od 7 cm do 20 cm, z wyłączeniem samochodów ciężarowych  o wysokim tonażu ( tzw. samochody łódki).
     Realizując przyjęte zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia    wyłącznie materiałów i wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy prawo budowlane  z dnia 07 lipca 1994 r. i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
     Wykonawca w przypadku  powierzenia części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest 
     do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom.
 
 
Znak: IZ.271.I.21.2017                                                 Wiązownica, 22.09.2017 r.
                                                                                                            
......................................
(pieczęć  nagłówkowa)
                              
 
Zapytanie ofertowe
 
 
Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg na terenie gminy Wiązownica
 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina  Wiązownica  ul. Warszawska 15
REGON                                  650900364
NIP                                         792 20 31 567  
Miejscowość                          Wiązownica
Adres                                      37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:                www.wiazownica.com
Godziny urzędowania                       Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                                  (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                                sekretariat@wiazownica.com
 
II. Termin wykonania (zakończenia) dostawy:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2017 r.   
 
III. Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.
Zapytanie ofertowe  zostało  zamieszczone na  tablicy ogłoszeń urzędu  oraz zamieszczone na własnej stronie internetowej Urzędu -  www.bip.wiazownica.com
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia.
     Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych na
     terenie gminy Wiązownica.
W ramach zamówienia planuje się zakup i dostawę kruszywa o następującym asortymencie:
1.  Kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm. w ilości  200 ton
     2.  Kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0–63,0 mm. w ilości 300 ton
                                 
      Zakres i zasady dostawy:
-    dostawa kruszywa odbywać się będzie sukcesywnie według zapotrzebowania w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiązownica,
-    informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z dwudniowym wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy,
-    zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na kruszywo w okresie od zawarcia umowy do dnia 20 października 2017
-    dostarczone kruszywo winno spełniać wymagania normy PN-B-11112
-    zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami kruszywa lub zmniejszenia zakresu dostaw w przypadku braku zapotrzebowania.
    W związku z ograniczeniem zakresu dostaw Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.
 
     Realizacja dostawy:
Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby kruszywo przeznaczone do remontu dróg, dostarczane było pojazdem umożliwiającym opróżnienie przestrzeni ładunkowej i rozścielenie dostarczonego kruszywa w koronie (korycie) drogi na wskazanym przez zamawiającego odcinku drogi, o średniej grubości rozściełania od 7 cm do 20 cm, z wyłączeniem samochodów ciężarowych  o wysokim tonażu ( tzw. samochody łódki).
     Realizując przyjęte zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia    wyłącznie materiałów i wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy prawo budowlane  z dnia 07 lipca 1994 r. i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
     Wykonawca w przypadku  powierzenia części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest 
     do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom.
 
V. Warunki  udziału  w  postępowaniu.
    1. W zakresie wiedzy i doświadczenia  Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 dostawę kruszywa o wartości  co najmniej  30 000 zł brutto, przedkładając na  potwierdzenie powyższego:
            a) wykaz wykonanych dostaw wg. zał. do zapytania ofertowego.
b) dowodów  potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone ( referencje, poświadczenia lub inne dokumenty).
 
 2.  Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) wykaz wykonanych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat  przed   upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem  dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie, oraz czy zostały prawidłowo ukończone.
3)  formularz ofertowy,
4)  kosztorys ofertowy w formie uproszczonej,
 
VI. Kryteria oceny ofert
  1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych     
  2. kryteriów:
  3. Cena ofertowa                                                      100 %
  W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty podana przez Wykonawcę
   w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 100 otrzyma Wykonawca, który
   zaproponuje najniższą cenę.
   Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie wg. następującego wzoru:
   C = Cn/Cb x 100 pkt
   gdzie:
   C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
   Cn – cena brutto najniższa z oferty
   Cb – cena brutto badanej oferty
Oferty nie zawierające  wymaganych dokumentów, nie spełniające postawionych warunków lub złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą  podlegały ocenie, i zostaną uznane za odrzucone.
Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.
 Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmienne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
 
VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wykonawcą i zamawiającego.
8. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
9. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.
11. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie:
Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg na terenie gminy
 
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
    Urząd Gminy Wiązownica 37-522 Wiązownica
    Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
    do dnia 28-09-2017 do godz. 10:00

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
    do wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
    Pokój nr 25 I p. (Sala narad)
    do dnia 28-09-2017 o godz. 10:15

4. Sesja otwarcia ofert
4.1 Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:     nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę, a także inne informacje, np: termin wykonania zamówienia, warunki płatności.
4.2 Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z    wnioskiem o przesłanie informacji   ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
4.3 Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części     niejawnej postępowania przetargowego.
4.4 Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści     
       złożonych przez nich ofert.
4.5 Zamawiający poprawi w ofercie:
  • oczywiste omyłki pisarskie;
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
4.6 O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego
        oferta została poprawiona.
 
IX. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3. Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub
    oświadczeń.
    Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.
 
X. Zmiany w umowie
1.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  
     leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
 
XI. Postanowienia końcowe:
1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów      
    kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do
    unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na  stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
 
 
 
Załączniki:
1.  Formularz ofertowy
2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia,
3.  Formularz cenowy
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                             
 
Wójt Gminy Wiązownica
                                                                               Marian Jerzy Ryznar 
 
Data składania ofert:
2017-09-28 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2017-09-22 11:10:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz oferty 16.75 KbPlik doc
2. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.71 KbPlik doc
3. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 20.83 KbPlik doc
4. Projekt umowy 72.00 KbPlik doc
5. Wycena dostawy 12.70 KbPlik doc
6. WYkaz dostaw 45.00 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 17 czerwca 2019r. 04:31:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.