URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA

ZMIANY:
2019-07-31 12:46:00: Dodano wynik do przetargu
2019-07-23 13:23:59: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.docx
Więcej >>>
2019-07-19 12:00:42: Dodano plik Odpowiedzi na zapytania nr 2.docx
2019-07-18 12:10:09: Dodano plik Odpowiedzi na zapytania nr 1.docx
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich
podstawie. Gmina Wiązownica oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA. Zamawiający, działa  w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu: • Gminnego Centrum Kultury w Wiązownicy • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piwodzie z Filią w Cetuli • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zapałowie • Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy • Szkoły Podstawowej w Manasterze • Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy • Zespołu Szkół w Szówsku Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego Zamówienie – kompleksowa dostaw gazu ziemnego do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od 01.01.2020 r. do
31.12.2021 r. wynosi 4 222 548 kWh. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna. 2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. wynosi 712 347,05 zł. W kosztach ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia nie zostały uwzględnione ewentualne opłaty za przekroczenie Mocy umownej, opłaty z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne dodatkowe opłaty ustalone w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która obowiązuje zarówno wszystkich Wykonawców jak i Zamawiających (sprzedawców i odbiorców), na zasadach wynikających z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte
zostały w zał. nr 1 do SIWZ.


Wójt Gminy Wiązownica:
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGOWYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180 A 04-464
Warszawa faks 22 295 12 92 e-mail: j.szepietowska@newpower.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 573764-N-2019 z dnia 2019-07-15 r.

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 55167400000000,
ul. Wiązownica 208 , 37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-36-31, email
ugwiazownica@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://wiazownica.com/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.wiazownica.com/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wiazownica.com/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego New Power Sp. z o.o., ul.
Chełmżyńska 180 A, 04 – 464 Warszawa, pok. nr 214
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA
Numer referencyjny: IZ.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Gmina Wiązownica oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu: • Gminnego Centrum Kultury w Wiązownicy • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piwodzie z Filią w Cetuli • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zapałowie • Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy • Szkoły Podstawowej w Manasterze • Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy • Zespołu Szkół w Szówsku Szkoła Podstawowa im.
Jana Kochanowskiego Zamówienie – kompleksowa dostaw gazu ziemnego do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. wynosi 4 222 548 kWh. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna. 2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. wynosi 712 347,05 zł. W kosztach ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia
nie zostały uwzględnione ewentualne opłaty za przekroczenie Mocy umownej, opłaty z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne dodatkowe opłaty ustalone w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która obowiązuje zarówno wszystkich Wykonawców jak i Zamawiających (sprzedawców i odbiorców), na zasadach wynikających z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zamawiający
informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 09123000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
65200000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 712347,05
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2021-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-01 2021-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca winien złożyć: aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca winien złożyć: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których wykonywana była kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E o wielkości co najmniej 2 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży
kserokopię wyżej wymienionego dokumentu. b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których wykonywana była kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E o wielkości co najmniej 2 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
Podwykonawstwo Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa:
1) oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 4 i 5 do SIWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz którego oferta została najwyżej oceniona, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 5) 1, c działu VII SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 4 do SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonywana łącznie przy czym koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi winien
posiadać każdy z Wykonawców) oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt 5, 1) b działu VII SIWZ składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o których mowa w pkt. 5, 2) a działu
VII SIWZ powinien być aktualny. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, 2a działu VII SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5,3) działu VII SIWZ stosuje się.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy oraz określa warunki zmian (w granicach
dyspozycji art. 144 ust.1 Ustawy Pzp): • zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub
Zamawiającego dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się
pisemnie o tych zmianach, • zmiany osób reprezentujących strony, Strony niezwłocznie poinformują się
pisemnie o tych zmianach, • na wniosek Zamawiającego możliwe jest rozszerzenie dostawy gazu
ziemnego w przypadku dodawania nowych punktów poboru przez jednostki wymienionej w Załączniku
nr 1 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 20 % wartości zamówienia podstawowego i będzie
następowała na podstawie aneksu do Umowy. Dodawane punkty poboru powinny być rozliczane w
grupach taryfowych, które zostały wycenione w Formularz cenowym. • zmiany unormowań prawnych
powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT i wysokości
podatku akcyzowego od gazu ziemnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których
w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, • zmiana ceny
ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty zmiennej za usługę sieciową w
przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem
Taryfy cen i opłat • zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się
lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji.
• ceny jednostkowe netto dla części zużycia objętej podatkiem akcyzowym będą podlegały zmianie tylko
w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu ziemnego podatkiem akcyzowym. Wykonawca jest
zobowiązany na piśmie poinformować Zamawiającego o zmianie podatku akcyzowego oraz o jego
wysokości. Dla części zużycia zwolnionej z akcyzy ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie. • z
przyczyn formalno-prawnych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania
zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2021 r., jednak nie
wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający miał
dostarczane paliwo gazowe oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u Operatora
Systemu Dystrybucyjnego. • Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości
wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę zmianę w przedstawionej kalkulacji
kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp na
koszty wykonania zadania. Zmiana wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy
Pzp nastąpi w formie aneksu do Umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego, który obowiązywał
będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany o których
mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp. W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 1 Ustawy
Pzp wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie naliczona na podstawie nowych przepisów. W
przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 3 Ustawy Pzp
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzez
Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2019-07-23 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-07-15 13:55:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-07-31 12:46:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 236.50 KbPlik doc
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 33.30 KbPlik doc
3. Prognozowane zużycie gazu 20.75 KbPlik xls
4. Formularz oferty 20.20 KbPlik doc
5. Formularz cenowy 17.86 KbPlik xls
6. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 21.11 KbPlik doc
7. Oświadczenie - podstawy wykluczenia z postępowania 22.47 KbPlik doc
8. Istotne postanowienia umowy 32.89 KbPlik doc
9. Pełnomocnictwo 34.40 KbPlik doc
10. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 31.50 KbPlik doc
11. Wykaz wykonanych dostaw 36.50 KbPlik doc
12. Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia 32.50 KbPlik doc
13. Informacja o podwykonawstwie 32.84 KbPlik doc
14. Odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawców 24.04 KbPlik doc
15. Odpowiedzi na pytania nr 2 22.12 KbPlik doc
16. Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 13.64 KbPlik doc

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 listopada 2019r. 09:30:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.