Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2019-04-24 14:08:39: Dodano wynik do przetargu
2019-04-16 14:14:19: Dodano plik Informacja z sesji otwarcia ofert.doc
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”.  

 1. W ramach zamówienia należy dostarczyć 26 komputerów przenośnych  o następujących parametrach:
 • urządzenie dotykowe (laptopy 2w1),
 • procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 1,6 GHz,
 • ekran dotykowy o wielkości min. 11 cali i rozdzielczości 1280x720 lub wyższej,
 • pamięć RAM min 4 GB,
 • pamięć masowa min. 64 GB,
 • możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie min. 802,11g,
 • złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie min. 2.0,
 • zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki,
 • czas pracy baterii umożliwiający całodzienną eksploatację ( min. 6 h pracy na baterii),
 • możliwość odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia
w  trybie tabletu,
 • licencja na system operacyjny Windows 10 Home,
 • licencja na oprogramowanie Microsoft Office 365 Business ( 1 rok),
 • rysik,
 • bezprzewodowa mysz optyczna o rozdzielczości minimum 1000 dpi,
 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt  na okres minimum 24 miesiące. Wykonawca może  według własnego wyboru zaoferować okres gwarancji  w wymiarze dłuższym, lecz maksymalnie 48 miesięcy.
 2. Przekazanie elementów systemu nastąpi w drodze protokołu przekazania, który będzie potwierdzał jego prawidłową dostawę.
 3. Cały dostarczony  sprzęt komputerowy, niezbędne okablowanie  potrzebne do podłączenia urządzeń ( np. listwy zasilające, kable elektryczne itp.)  należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązownica.

Znak: IZ.271.I.8.2019                                  
 
 
Specyfikacja  zapytania ofertowego
 
 
na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”. 
 
 
 
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro”, oraz zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020,
Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji
projekt grantowego pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Wiązownica
 
 
Tryb: zasada konkurencyjności
 
 
 
                                                                                                                     Zatwierdził:
                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                Marian Jerzy Ryznar
 
Wiązownica, dn. 08.04.2019 r.
 
 
 
 
 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina  Wiązownica 
REGON                                        650900364
NIP                                               792 20 31 567  
Miejscowość                                Wiązownica
Adres                                            ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica
pow. jarosławski
Strona internetowa:                      www.wiazownica.com
Godziny urzędowania                 Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
tel. / fax                                        (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23
e-mail:                                          sekretariat@wiazownica.com
 
 1.       Tryb Udzielenia zamówienia
2.1       Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, realizowane zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" oraz „Wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro”.
2.2       Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 
 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku (MR/H 2014-2020/123(3)07/2017).
 1.      Cele Projektu:
Cel główny: wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wiązownica
Cel szczegółowy 1:
Wzrost kompetencji cyfrowych 267 mieszkańców Gminy Wiązownica  w okresie realizacji projektu.
 
 1.       Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”.  
 2. W ramach zamówienia należy dostarczyć 26 komputerów przenośnych  o następujących parametrach:
 • urządzenie dotykowe (laptopy 2w1),
 • procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 1,6 GHz,
 • ekran dotykowy o wielkości min. 11 cali i rozdzielczości 1280x720 lub wyższej,
 • pamięć RAM min 4 GB,
 • pamięć masowa min. 64 GB,
 • możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie min. 802,11g,
 • złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie min. 2.0,
 • zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki,
 • czas pracy baterii umożliwiający całodzienną eksploatację ( min. 6 h pracy na baterii),
 • możliwość odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia
w  trybie tabletu,
 • licencja na system operacyjny Windows 10 Home,
 • licencja na oprogramowanie Microsoft Office 365 Business ( 1 rok),
 • rysik,
 • bezprzewodowa mysz optyczna o rozdzielczości minimum 1000 dpi,
 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt  na okres minimum 24 miesiące. Wykonawca może  według własnego wyboru zaoferować okres gwarancji  w wymiarze dłuższym, lecz maksymalnie 48 miesięcy.
 2. Przekazanie elementów systemu nastąpi w drodze protokołu przekazania, który będzie potwierdzał jego prawidłową dostawę.
 3. Cały dostarczony  sprzęt komputerowy, niezbędne okablowanie  potrzebne do podłączenia urządzeń ( np. listwy zasilające, kable elektryczne itp.)  należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązownica.
 4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:
30 20 00 00-1        -        urządzenia komputerowe,
30 21 30 00-5        -        komputery osobiste,
3.7       W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia w dokumentacji odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne, a odniesieniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Jeżeli Wykonawca proponuje rozwiązania wykonania przedmiotu zamówienia równoważne w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia obowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca w miejsce określonych w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, oferuje rozwiązania zgodne z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego obowiązany jest udowodnić w ofercie, że dostawa spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
 1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.10    Informacja o podwykonawcach.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy podwykonawców.
 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia  dotychczasowemu Wykonawcy dostaw zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 
 1.        Termin realizacji umowy
 1.       Termin realizacji umowy:  do dnia  30 kwietnia 2019 r.
 
 1.        Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu     
       dokonywania oceny ich spełniania
 1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. zdolności technicznej lub zawodowej:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące: doświadczenia tj. Zamawiający uzna, że warunek doświadczenia jest spełniony jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 50 000 zł.
 1. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu i powinny potwierdzać spełnianie tych warunków. Warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i sposób dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału.
 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
5.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
5.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże   zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
 
 1. Informacja  na  temat  podstaw  wykluczenia  oraz  zakazu  powiązań  osobowych   lub kapitałowych
 1. Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, w związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Wykonawca, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym zostanie wykluczony z postępowania.
 4. Ponadto Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy także:
  1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
  2. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
 1. W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć:
 1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert– zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w zakresie wskazanym odpowiednio w załącznikach do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie  o spełnianiu parametrów technicznych urządzeń – wg. załącznika do zapytania.
 4. Oświadczenie RODO
 5. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w złożonym oświadczeniu.
 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 2.
 8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
 1. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, w której zawarł:
  1. kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności i innych         
ustanowionych kryteriów zawartych w ofertach.
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 6.4.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
 1. Zamawiający może jednokrotnie wezwać w zakresie tego samego dokumentu, w terminie 5 dni, do złożenia lub uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w niniejszej specyfikacji.
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz   
       przekazywania oświadczeń i dokumentów
 1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie lub elektronicznie. Istotne informacje dotyczące postępowania, adresowane do wszystkich Wykonawców, Zamawiający zamieszczał będzie na stronie https://bip.wiazownica.com  oraz bazie konkurencyjności.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron - na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zasada ta nie dotyczy oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw składanych przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.4 niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
 
 1.       Termin związania ofertą
 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
 1.       Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert,  które złożył Wykonawca.
 3. Kompletna oferta musi zawierać:
  1. wypełniony formularz oferty – zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
  2. dokumenty wymienione w rozdziale VII.
  3. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika  bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
  4. oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO – zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 5. Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie i treści zgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (-e) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
 9. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno ponumerowane strony
 10. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
 
 
Oferta na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.:
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica”. 
Nie otwierać przed dniem 16.04.2019 r. godz. 1015
 
 
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 
 1.       Wymagania dotyczące wadium
11.1    Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium przetargowego.
 
 1.       Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1                 Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
        Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)
         w terminie do dnia 16-04-2019 do godz. 10:00
12.2   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
        Pokój nr 25 I p. (Sala narad)
        do dnia 16-04-2019 o godz. 10:15
 
 1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt. 12.1 terminie, będą zwracane niezwłocznie Wykonawcy. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.
 2. Zmiana i wycofanie oferty:
  1. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować  ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
  2. Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
  3. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być złożone przed  upływem terminu składania ofert.
  4. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
 
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto za przedmiot zamówienia,  wyrażoną cyfrą i słownie. Oprócz tego należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT zgodną z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
 2. Jako formę wynagrodzenia przyjęto formę ryczałtową.
 3. Ogólna wartość wynagrodzenia umowy może ulec obniżeniu w przypadku rezygnacji z realizacji części zamówienia. W takim przypadku wartość ogólna przedmiotu umowy zostanie obniżona o wartość dostaw brutto dla niewykonanego zakresu – wg cen jednostkowych podanych w ofercie.
 4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia, np.: koszt dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego.
 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania, oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena oferty (brutto) – waga 80 %
gwarancja – waga 20 %
 1. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Etap I
wyliczenie punktów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dla kryterium „cena”:
Punkty przyznane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
Pc = (Cmin / Cx ) x 100 x waga kryterium
gdzie:
Pc – ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „cenę”,
Cmin – cena minimalna (z VAT) zaoferowana w postępowaniu spośród badanych ofert,
Cx – cena (z VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
wyliczenie punktów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dla kryterium dla „gwarancja”
Punkty przyznane za kryterium „gwarancja” będą liczone wg następującego wzoru:
Pg= (Gx / Gmax) x 100 x waga kryterium
gdzie:
Pg- ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „gwarancję”,
Gx – okres gwarancji podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
Gmax– najdłuższy okres gwarancji zaoferowany w postępowaniu spośród badanych ofert.
 1. Podany przez Wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji na dostarczony sprzęt musi być wyrażony w pełnych miesiącach.
 2. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru,
14.6     Maksymalny okres gwarancji uwzględniony w ocenie przez Zamawiającego – 48 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.
 1. Oferta z trzyletnim (36 miesięcy)lub dłuższym okresem gwarancji na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 20 %.
 2. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 24 miesięcy.
 3. Zaoferowanie gwarancji krótszej niż wymagane minimum spowoduje odrzucenie oferty.
 
Etap II
Wyliczenie ogólnej punktacji dla całej oferty
P = Pc + Pg
P – ilość punktów uzyskana w obu kryteriach,
Pc – ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „cenę”,
Pg- ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „gwarancję”
 
 1. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostanę sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
 3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wybiera ofertę z niższym kosztem nabycia.
 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
 1.        Informacja   o   formalnościach,   jakie   powinny   zostać   dopełnione   po   wyborze
oferty w celu zawarcia umowy
 1. W przypadku podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
-    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
-   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie,
-   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.
 1. Informacje wskazane powyżej zostaną zamieszczone na stronie https://bip.wiazownica.com
 2. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania będzie zawierać: nazwę i adres wybranego wykonawcy oraz jej cenę.
 3. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępnieni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 4. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy.
 5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
 6. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy brali udział w postępowaniu.
 
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16.1     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej     umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na takich warunkach
 1. Warunki umowy zostały określone w załączniku do specyfikacji zapytania ofertowego.
 2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności w zakresie:
  1. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,
  2. aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
 4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
 5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
XVIII    Pozostałe informacje
 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia t. j. odbiega o 30% od średniej wartości cen złożonych ofert.
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów
 1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia jest niecelowe lub niezasadne , czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 1. Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza informacje o unieważnieniu na swojej stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 2. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, m.in. w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego - składającym oferty z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7.
 6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji, w szczególności przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 
XIX       Klauzula informacyjna – art. 13 RODO   o   przetwarzaniu   danych   osobowych  
              w     celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą  złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
 3. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
 4. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Wiązownica””
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018, poz. 1986 ze zmianami),
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 10. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
 1. Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
     publicznego  nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku prowadzonego postępowania
                  Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest
                  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 4. Wykaz dostaw
 5. Projekt umowy
 6. Oświadczenie
 7. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie ROD

 
Data składania ofert:
2019-04-16 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-04-08 12:10:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-04-24 14:08:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz oferty 329.17 KbPlik doc
2. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 323.72 KbPlik doc
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 323.79 KbPlik doc
4. Oświadczenie RODO 323.68 KbPlik doc
5. Oświadczenie - parametry techniczne urządzeń 325.88 KbPlik doc
6. Oświadczenie 327.46 KbPlik doc
7. Projekt umowy 333.78 KbPlik doc
8. Wykaz wykonanych zamówień 323.81 KbPlik doc
9. Specyfikacja zapytania ofertowego 353.49 KbPlik doc
10. Informacja z otwarcia ofert 37.00 KbPlik doc

Rejestr zmian