URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Konserwacja koryta rowu "Wyczawa" na terenie miejscowości Piwoda i Wiązownica

ZMIANY:
2019-04-02 09:12:22: Dodano wynik do przetargu
4.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji koryta rowu „Wyczawa” w km. 1+850 – 7+236 przebiegającego przez m. Piwoda i Wiązownica.
4.2  Zakres robót konserwacyjnych obejmuje:
  • wykoszenie i wygrabienie porostów skarp rowu,
  • wycinanie i karczowanie pni i zakrzaczeń,
  • odmulenie dna rowu,
  • odmulenie przepustów rurowych,
  • odmulenie wylotów drenarskich,
  • rozbiórka faszynady tam bobrowych,
  • plantowanie ziemi wydobytej z dna rowu,
4.3  Szczegółowy  zakres robót konserwacyjnych został określony w przedmiarze robót stanowiącym zał.  do zapytania ofertowego.

 

Znak: IZ.271.I.6.2019                                           Wiązownica, 21.03.2019 r.

                                                                                                            

......................................

(pieczęć  nagłówkowa)

                              

 

Zapytanie ofertowe

 

Konserwacja koryta rowu „Wyczawa”  na terenie miejscowości Piwoda i Wiązownica.

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

Gmina  Wiązownica 

REGON                          650900364

NIP                                792 20 31 567  

Miejscowość                            Wiązownica

Adres                                       ul. Warszawska 15, 37-522  Wiązownica

pow. jarosławski

Strona internetowa:                  www.wiazownica.com

Godziny urzędowania               Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530

tel. / fax                         (016) 622 36 31,  fax  (016) 622 36 31 wew. 23

e-mail:                                     sekretariat@wiazownica.com

 

II. Termin wykonania (zakończenia) zamówienia

 

2.1 Roboty konserwacyjne należy wykonać w terminie do 30 kwietnia 2019 r

 

III. Tryb udzielenia zamówienia

 

3.1  Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.

3.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.

3.3  Zapytanie ofertowe  zostało  zamieszczone na  tablicy ogłoszeń urzędu i dodatkowo na stronie internetowej zamawiającego.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

4.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji koryta rowu „Wyczawa” w km. 1+850 – 7+236 przebiegającego przez m. Piwoda i Wiązownica.

4.2  Zakres robót konserwacyjnych obejmuje:

§  wykoszenie i wygrabienie porostów skarp rowu,

§  wycinanie i karczowanie pni i zakrzaczeń,

§  odmulenie dna rowu,

§  odmulenie przepustów rurowych,

§  odmulenie wylotów drenarskich,

§  rozbiórka faszynady tam bobrowych,

§  plantowanie ziemi wydobytej z dna rowu,

4.3  Szczegółowy  zakres robót konserwacyjnych został określony w przedmiarze robót stanowiącym zał.  do zapytania ofertowego.

 

V.   Warunki udziału w postępowaniu

 

5.1  W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,   o ile wynika to z odrębnych przepisów.

  Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.2  W zakresie potencjału technicznego i zawodowego:

  Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.3  W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

       Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą

 

6.1  Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1)      formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do zapytania,

2)      kosztorys ofertowy,

3)      oświadczenie  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do zapytania,

4)      oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do zapytania,

5)      odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

6)      oświadczenie RODO,

7)      pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),

6.2  Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) musi spełniać następujące wymagania (jeżeli dotyczy):

1)      podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum,

2)      oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

3)      dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą (jeżeli warunki  udziału zostały określone w postępowaniu,

 

VII. Kryteria oceny ofert

 

7.1  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

7.2  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

       Cena brutto  100%

Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 100 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:

NC x 100/C

gdzie:

NC - najniższa zaoferowana cena

C- cena oferty punktowanej.

Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku.

7.3  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.

7.4 Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

7.5  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

7.6  Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.

7.7  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmienne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

 

VIII. Sposób przygotowania oferty

 

8.1 Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z zał. nr 1 – formularz oferty do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.

8.2 Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

8.3 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

8.4 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać  z tłumaczeniem na język polski.

8.5 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

8.7 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

8.8 Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

8.9 Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyn.

 

Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym

na adres zamawiającego z napisem na kopercie:

Konserwacja koryta rowu „Wyczawa”  na terenie miejscowości Piwoda

i Wiązownica

 

IX.   Termin i miejsce składania ofert

 

9.1  Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica

        Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)

        w terminie do dnia 29-03-2019 do godz. 10:00

9.2   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

        Pokój nr 25 I p. (Sala narad)

        do dnia 29-03-2019 o godz. 10:15

9.3   Oferty złożone po terminie będą nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do adresata.

9.4   Sesja otwarcia ofert

  1) Bezpośrednio   przed  otwarciem  ofert  zamawiający  przekaże zebranym wykonawcom       

            informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  2) Otwarcie  ofert  jest  jawne  i nastąpi  bezpośrednio  po  odczytaniu  ww.  informacji. Po

            otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,

            którego  oferta  jest  otwierana, cena, a  także  inne  informacje,  np:   termin wykonania

            zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

      3)  Wykonawca   który  nie   będzie   obecny   przy   otwieraniu   ofert   może  wystąpić  do

            Zamawiającego  z  wnioskiem  o przesłanie  informacji   ogłoszonych w trakcie otwarcia

            ofert.

       4) Badanie  i  ocena   złożonych  ofert   dokonana   zostanie  przez   komisję   przetargową

            w części  niejawnej postępowania przetargowego.

       5) Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści     

            złożonych przez nich ofert.

       6) Zamawiający poprawi w ofercie:

§     oczywiste omyłki pisarskie;

§     oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych     

dokonanych poprawek;

§     inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych

zmian w treści oferty.

       7) o   wprowadzonych   poprawkach   zamawiający   niezwłocznie   informuje  wykonawcę,

            którego oferta została poprawiona.

 

X. Przesłanki odrzucenia oferty

 

1.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)   treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

2)   oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

3)   oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów

lub oświadczeń, pomimo  wezwania przez Zamawiającego Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów.

2  Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli:

  1)  wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  2)  nie spełnia określonych warunków udziału w postępowaniu.

Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.

 

XI. Zmiany w umowie

 

11.1 Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie, o ile to zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju czynności.

11.2   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie   

leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

11.3   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

11.4   Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony. Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym.

11.5 W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

        1)      aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy,

            zmianę adresu siedziby czy lokalizacji Zamawiającego, gdzie będą świadczone

            usługi, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

                2)     zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od

            Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności

wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować,

3)      zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych

 zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla  Zamawiającego,

4)      zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki          

podatku VAT na usługi pocztowe w trakcie  obowiązywania niniejszej umowy,

5)      zmniejszenia  zakresu usług wynikającego z bieżących potrzeb z jednoczesnym

           zmniejszeniem wynagrodzenia.

 

XII   Klauzula informacyjna – art. 13 RODO   o   przetwarzaniu   danych   osobowych   w   celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

 

12.1     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania  wraz z ofertą  złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według  załącznika do zapytania.

12.2    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:

12.3    Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.

12.4    Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Konserwacja koryta rowu „Wyczawa”  na terenie miejscowości Piwoda i Wiązownica

12.5    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 8 i 96 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018, poz. 1986 ze zmianami),

12.6    Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.7    Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.8    W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

12.9    Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:

§  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

§  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;

§  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

§  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;

12.10    Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych

    dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

    publicznego  nie przysługuje:

§  w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

§  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

§  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

 

*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

**Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienie korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów   kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.

3.  Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Wiązownica

                                                                              Marian Jerzy Ryznar

Załączniki:

1.  Formularz ofertowy

2.  Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3.  Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

4.  Przedmiar robót.

5.  Projekt umowy

6.  Oświadczenie RODO

 

 

 

 

 

 

Data składania ofert:
2019-03-29 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-03-21 08:44:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-04-02 09:12:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 40.00 KbPlik doc
2. Formularz oferty 18.03 KbPlik doc
3. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 13.59 KbPlik doc
4. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 13.77 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO 13.61 KbPlik doc
6. Przedmiar robót 1.90 MBPlik pdf

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 15 października 2019r. 13:01:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.