URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


2.1 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr G011853 Manasterz –Ryszkowa Wola w km. 1+740 – 6+090 w miejscowościach Manasterz i Radawa”.
2.2 Przedmiotowa droga, stanowiąca połączenie z drogą powiatową relacji Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka, oraz drogami wojewódzkimi nr 880 Sieniawa – Jarosław i nr 865 Jarosław – Bełżec przebiega przez tereny leśne. W stanie istniejącym droga o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokości jezdni, z poboczami o nawierzchni gruntowej i odwodnieniem w postaci otwartych rowów przydrożnych.
2.3 Przebudowa przedmiotowej drogi na długości 4 350 m. polegać będzie na poprawieniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Założono wykonanie pełnej warstwy konstrukcyjnej podbudowy drogi z kruszywa łamanego 0/31 mm. o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. i warstwy wierzchniej ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm. po zagęszczeniu. Ujednolicona zostanie szerokość jezdni, która wynosić będzie 3,5 m. z mijankami i skrzyżowaniami o takiej samej konstrukcji nawierzchni, oraz pobocza utwardzone kruszywem łamanym o gr. 10 cm. Przebudowie ulegną również istniejące przepusty pod drogą i w ciągu rowów przydrożnych i zjazdów. Odwodnienie drogi stanowić będą odmulone rowy otwarte o średniej głębokości 40 cm. z zachowanym spadkiem w kierunku naturalnych odbiorników. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi zostały podane w części opisowo-rysunkowej projektu budowlanego.
2.4 Zakres robót do wykonania obejmuje następujące elementy:
§ odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
§ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
§ wykonanie wykopów i nasypów,
§ wykonanie przepustów pod korona drogi,
§ profilowanie i zagęszczanie podłoża,
§ podbudowa drogi i poboczy z kruszywa łamanego 0/31,
§ nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S,
§ umocnienie skarp rowów i ścieków,
§ oznakowanie pionowe i bariery ochronne,
2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz.
Data składania ofert:
2018-02-02 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-02-02 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-01-18 13:57:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 127.43 KbPlik doc
2. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 21.02 KbPlik doc
3. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.94 KbPlik doc
4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 16.22 KbPlik doc
5. Wykaz wykonanych zamówień 14.11 KbPlik doc
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór 19.33 KbPlik doc
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
8. Projekt umowy 143.00 KbPlik doc
9. Formularz oferty 19.42 KbPlik doc
10. Opis techniczny 147.44 KbPlik pdf
11. Plan orientacyjny 12.82 MBPlik pdf
12. Przekroje 101.15 KbPlik pdf
13. Plan sytuacyjny 3.55 MBPlik pdf
14. Plan sytuacyjny 3.32 MBPlik pdf
15. Plan sytuacyjny 3.76 MBPlik pdf
16. Plan sytuacyjny 527.44 KbPlik pdf
17. Przekrój podłużny 425.53 KbPlik pdf
18. Przekrój podłużny 396.67 KbPlik pdf
19. Przekrój poprzeczny 319.19 KbPlik pdf
20. Przekrój poprzeczny 203.11 KbPlik pdf
21. Rys. przepustu 108.19 KbPlik pdf
22. STWiORB 1.22 MBPlik pdf
23. Przedmiar robót 1.49 MBPlik pdf
24. Opis techniczny projektu organizacji ruchu 117.91 KbPlik pdf
25. Plan orientacyjny stałej organizacji ruchu 12.74 MBPlik pdf
26. Plany sytuacyjny stałej organizacji ruchu 24.18 MBPlik pdf
27. Plany sytuacyjny stałej organizacji ruchu 3.18 MBPlik pdf
28. Plany sytuacyjny stałej organizacji ruchu 352.76 KbPlik pdf
29. Plany sytuacyjny stałej organizacji ruchu 486.26 KbPlik pdf
30. Plany sytuacyjny stałej organizacji ruchu 1.26 MBPlik pdf
31. Plany sytuacyjny stałej organizacji ruchu 1.23 MBPlik pdf
32. Plany sytuacyjny stałej organizacji ruchu 655.63 KbPlik pdf

Rejestr zmian
2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice. 2.2 Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC kanalizacyjnych typu „SN” o średnicy 200 i 160 mm. Odcinki kanalizacji z rur PVC o średnicy 200 mm., które będą układane na głębokości poniżej 2,5 m. należy wykonać z rur kanalizacyjnych z wydłużonym kielichem. 2.3 Do wykonania kanalizacji należy zastosować rury kanalizacyjne o jednolitej strukturze. Zabrania się stosowania rur o strukturze spienionej. 2.4 Rury kanalizacji sanitarnej układać w wykopach otwartych z zachowaniem odpowiednich spadków wg. profili podłużnych, z wyłączeniem odcinków, gdzie projektowana kanalizacja stanowi przekroczenia pod drogami o nawierzchni utwardzonej, przekroczenia rowów melioracji wodnych szczegółowych oraz odcinków układanych wzdłuż nawierzchni asfaltowej, gdzie należy zastosować metodę przewiertu sterowanego. 2.5 Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur o średnicy 160 mm. typu „SN” 2.6 Rurociągi tłoczne należy wykonać z rur PE 100 SDR17 PN 10 dn 110x6,6 i dn 90x5,4 mm. 2.7 Zakres robót do wykonania obejmuje następujące elementy: § rurociągi sanitarne z rur PVC ø 160 mm. typ „S” 2 378,5 m. § rurociągi sanitarne z rur PVC ø 200mm. typ „S” 4 510,0 m. § rurociągi sanitarne z rur PE SDR 17 ø 200 mm. 275,0 m. § rurociągi tłoczne z rur PE SDR 17 ø 110 mm. 1 680,0 m. § rurociągi tłoczne z rur PE SDR 17 ø 90 mm. 570,0 m. § przepompownie ścieków (kompletne) o śr. 1500 mm. z pełną instalacją wewnętrzną, armaturą hydrauliczną, monitoringiem i wizualizacją 4 szt. § modernizacja istniejącej przepompowni ścieków P5 w Wiązownicy § zagospodarowanie terenu przepompowni (ogrodzenia) 4 kpl. § studzienki betonowe o śr. 1200 mm. 33 szt. § studzienki betonowe o śr. 1000 mm. 28 szt. § studzienka PP z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm. 236 szt. § studzienka rozprężna PP o śr. 600 mm. 5 szt. § zasilanie energetyczne pompowni – instalacja odbiorcza, § przyłącza (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. 160 mm. typu „S,N”. § przekroczenie przeszkód terenowych i cieków wodnych, § roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowych, 2.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz.

 
Data składania ofert:
2018-01-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-01-26 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-01-09 10:42:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 206.40 KbPlik doc
2. Formularz oferty 96.45 KbPlik doc
3. Projekt umowy 223.50 KbPlik doc
4. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 98.58 KbPlik doc
5. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 100.45 KbPlik doc
6. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 93.38 KbPlik doc
7. Wykaz osób 91.46 KbPlik doc
8. Wykaz wykonanych zamówień 91.48 KbPlik doc
9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór 95.47 KbPlik doc
10. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 111.50 KbPlik doc
11. Decyzja PZDW 1.30 MBPlik pdf
12. Zgłoszenie robót budowlanych 1.80 MBPlik pdf
13. Opis techniczny do projektu budowlanego 8.43 MBPlik pdf
14. Opis techniczny do proj. przekroczenia dróg 5.48 MBPlik pdf
15. Proj. zagospodarowania terenu1 682.67 KbPlik pdf
16. Proj. zagospodarowania terenu2 886.24 KbPlik pdf
17. Proj. zagospodarowania terenu3 1.04 MBPlik pdf
18. Proj. zagospodarowania terenu4 537.08 KbPlik pdf
19. Proj. instalacji elektrycznej dla PR1 1.32 MBPlik pdf
20. Proj. instalacji elektrycznej dla PR2 1.32 MBPlik pdf
21. Proj. instalacji elektrycznej dla PR3 1.32 MBPlik pdf
22. Proj. instalacji elektrycznej dla PR3a 1.32 MBPlik pdf
23. Proj. przekroczenia drogi wojew 1.47 MBPlik pdf
24. Przepompownia PR1 844.22 KbPlik pdf
25. Przepompownia PR2 632.48 KbPlik pdf
26. Przepompownia PR3 849.79 KbPlik pdf
27. Przepompownia PR3a 678.22 KbPlik pdf
28. ST sanitarna 3.64 MBPlik pdf
29. ST elektryczna 8.20 MBPlik pdf
30. Przedmiar robót sanitarnych 365.62 KbPlik pdf
31. Przedmiar robót elektrycznych PR1 217.10 KbPlik pdf
32. Przedmiar robót elektrycznych PR2 210.34 KbPlik pdf
33. Przedmiar robót elektrycznych PR3 217.98 KbPlik pdf
34. Przedmiar robót elektrycznych PR3a 219.37 KbPlik pdf

Rejestr zmian
1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Wiązownica w 2018 r.
Wykonawca zgodnie ze szczegółowym zakresem dostawy zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych   (tonerów) do drukarek w ilości zgłoszonej w zapotrzebowaniu.
Pod pojęciem „fabrycznie nowe” nieregenerowane zamawiający rozumie produkt wykonany z nowych elementów, wcześniej nieużywanych i nieregenerowanych w oryginalnych opakowaniach producenta z symbolem i terminem przydatności do użytku.
Materiały będą przekazywane do siedziby zamawiającego przez Wykonawcę w 2 partiach.
Wielkość poszczególnych partii będzie wynikać z  bieżącego zapotrzebowania.
 
2.   Szczegółowy  zakres dostaw   został określony w zał.  do zapytania ofertowego.     
 
Data składania ofert:
2018-01-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-01-15 08:57:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 77.50 KbPlik doc
2. Formularz oferty 17.68 KbPlik doc
3. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.12 KbPlik doc
4. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 20.50 KbPlik doc
5. Zakres dostawy - do wyceny 279.33 KbPlik pdf
6. Projekt umowy 56.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Wiązownica, zakwalifikowanych do objęcia  specjalistyczną opieką.
 2. Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 3. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na odrębne pakiety (części):
Pakiet 1. –  6 – letnia dziewczynka z miejscowości Wiązownica (zespół Dawna, upośledzenie umysłowe)
Pakiet 2. – 10 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica (autyzm dziecięcy, upośledzenie umysłowe)
Pakiet 3. – 12 – letnia dziewczynka z miejscowości Wiązownica (autyzm atypowy)
Pakiet 4. – 7 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica (zespół Dawna)
Pakiet 5. – 8 – letni chłopiec z miejscowości Wiązownica (autyzm dziecięcy)
Pakiet 6. – 7 – letnia dziewczynka z miejscowości Szówsko (alkoholowy zespół płodowy, opóźniony rozwój mowy)
Pakiet 7. – 8 – letnia dziewczynka z miejscowości Szówsko (alkoholowy zespół płodowy, upośledzenie umysłowe, opóźnienie psychoruchowe)
Pakiet 8. – 5 – letni chłopiec z miejscowości Szówsko (autyzm wczesnodziecięcy)
Pakiet 9. – 6 – letni chłopiec z miejscowości Szówsko (Spektrum autyzmu z Aspergerem)
 
Data składania ofert:
2018-01-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-01-15 11:05:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz oferty 12.26 KbPlik doc
2. Formularz cenowy 12.86 KbPlik doc
3. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.41 KbPlik doc
4. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 20.60 KbPlik doc
5. Oświadczenie o niekaralności 12.13 KbPlik doc
6. Oświadczenie 12.39 KbPlik doc
7. Wykaz osób 13.50 KbPlik doc
8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór 18.68 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-01-18 10:25:25: Dodano plik Wyniki badań.pdf
2018-01-18 10:24:33: Dodano plik Wydajność studni.pdf
Więcej >>>
2018-01-18 10:24:00: Dodano plik Decyzja - pozwolenie wodnoprawne.pdf
2018-01-18 10:23:30: Dodano plik Odpowiedź na pytania Wykonawców.docx
2018-01-12 10:09:34: Dodano plik Modyfikacja treści zapytania ofertowego.docx
2018-01-12 09:16:16: Dodano plik SUW budowl.-rysunki.pdf
2018-01-12 09:15:48: Dodano plik SUW elektryka-rysunki.pdf
2018-01-12 09:15:29: Dodano plik SUW technologia- rysunki.pdf
2018-01-12 09:14:27: Dodano plik Zagospodarowanie terenu SUW Piwoda.pdf
2018-01-12 09:13:52: Dodano plik Orientacja SUW Piwoda.pdf
2018-01-12 09:13:20: Dodano plik Wykaz osób.docx
2018-01-12 09:12:55: Dodano plik Projekt umowy.doc
2018-01-12 09:12:17: Dodano plik oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx
2018-01-12 09:11:55: Dodano plik oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx
2018-01-12 09:11:13: Dodano plik Formularz oferty.docx
2018-01-12 09:10:45: Dodano plik Kosztorys -wycena.docx
2018-01-12 09:09:26: Dodano plik Zapytanie ofertowe.doc
 1. Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej ( projekty budowlane + projekty wykonawcze) wraz z dokumentacją formalno – prawną  dla  zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie ” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla ww. zadania.
 2. Dokumentacja ta stanowić będzie podstawę do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, powinna być opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
 3. Opracowana dokumentacja służyć będzie do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę oraz późniejszej realizacji robót budowlanych.
 4. Udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania oferentów w sprawach opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót obejmujących swym zakresem opracowaną dokumentację.
 5. Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji.
 6. Dokumentacja projektowa winna być opracowana z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.
 7. Zaprojektowane wyroby budowlane muszą spełniać wymagania polskich przepisów.
 8. Zamawiający zastrzega sobie akceptację lub wprowadzanie zmian na każdym etapie projektowania.
 9. Materiały i urządzenia opisać za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy producenta tych materiałów lub urządzeń to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),
 10. Sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia.
 11. Zakres zamówienia obejmie opracowanie następujących dokumentów:
 
Lp. Wyszczególnienie
1 Branża architektoniczno – konstrukcyjna:  4 egz.
- projekt przebudowy i rozbudowy budynku technicznego ( fundamenty budynku, filtrów,  
  kanał technologiczny, ściany, dach).
- projekt zbiornika wody uzdatnionej o pojemności ok. 200  m3 ( fundament zbiornika,
  zbiornik).
2 Branża elektryczna: 4 egz.
- projekt monitoringu studni głębinowych ( kamery przemysłowe, sonda poziomu wody,
  odczyt wodomierza),
- projekt rozbudowy instalacji wewnętrznej w budynku technicznym (instalacja
  oświetleniowa i gniazd elektrycznych),
- projekt rozbudowy instalacji odgromowej  budynku technicznego,
- projekt zasilania instalacji AKPiA (ewentualna przebudowa zasilania szafy sterowniczej),
- projekt instalacji elektrycznej zbiornika wody uzdatnionej (oświetlenie, gniazdko 24V,
  zasilanie sond hydrostatycznych), 
3 Branża sanitarna: 4 egz.
- projekt rozbudowy technologii uzdatniania wody ( odżelaziacz, odmanganiacz,
  orurowanie),
- projekt rozbudowy instalacji AKPiA (sterowanie projektowanymi filtrami i sondami w
  zbiorniku wody uzdatnionej),
- projekt wewnętrznej instalacji sanitarnych ( ewentualne odwodnienie dobudowanej
  części),
- projekt zewnętrznych sieci sanitarnych i technologicznych  (rurociągi zbiornika wody
  uzdatnionej), 
4 Materiały do decyzji celu publicznego, uzgodnienia:
- wypisy z ewidencji gruntów,
- mapa ewidencji gruntów,
- mapa zasadnicza,
- uzgodnienia strażaka, rzeczoznawcy sanitarnego i BHP,
- opinia ZUDP
5 Geodezja
6 Geologia
7 Specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych – branżowe 2 egz.
8 Kosztorysy inwestorskie branżowe i przedmiary robót 2 egz.
9 Inwentaryzacja + orzeczenie techniczne obiektu
Data składania ofert:
2018-01-22 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-01-12 09:04:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2018-01-18 10:25:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 126.00 KbPlik doc
2. Kosztorys/wycena 12.97 KbPlik doc
3. Formularz oferty 17.63 KbPlik doc
4. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.54 KbPlik doc
5. Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu 20.69 KbPlik doc
6. Projekt umowy 88.00 KbPlik doc
7. Wykaz osób 13.83 KbPlik doc
8. Orientacja SUW Piwoda 675.44 KbPlik pdf
9. Zagospodarowanie terenu SUW 1.17 MBPlik pdf
10. SUW technologia 5.51 MBPlik pdf
11. SUW elektryka 6.80 MBPlik pdf
12. SUW budowkana 4.28 MBPlik pdf
13. Modyfikacja treści zapytania _terminu wykonania 13.50 KbPlik doc
14. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 17.15 KbPlik doc
15. Pozwolenie wodnoprawne 2.53 MBPlik pdf
16. Wydajność studni 264.67 KbPlik pdf
17. Wyniki badań wody 35.08 MBPlik pdf

Rejestr zmian
2.1 Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace związane z gospodarką leśną , zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 788) tj. prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, sadzenia drzew, zabiegów pielęgnacyjnych i melioracyjnych na terenie lasów komunalnych Gminy Wiązownica w 2018 r.
2.2 Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie na podstawie protokołów – zleceń - prac przekazanych do wykonania.
2.3 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nowych nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych wynikające z załącznika do SIWZ,
2.4 Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 11 do siwz.
2.5 Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego (dalej „Zlecenie”).
2.6 Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, puste opakowania, zużyte elementy maszyn itp.)
2.7 Odbiór jakościowo – ilościowy wykonanych prac dokonany zostanie protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury (rachunku).
2.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. zmniejszenia zakresu prac lub zmiany lokalizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby w trakcie realizacji zamówienia okazało się, że wykonanie pełnego zakresu zamówienia jest niekorzystne dla Zamawiającego, lub z innych względów nie leży w interesie publicznym ( np. zmiany środowiska, rozród szkodników, brak nabywców itp.)
2.9 Podstawowe obowiązki i warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:
- wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną. - wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
- wykonawca zobowiązany jest wyposażyć personel w kamizelki odblaskowe celem zapewnienia właściwej widoczności pracownika podczas wykonywania prac w lesie.
- wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad BHP podczas wykonywania prac w lesie.
- wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania terenu prowadzenia prac, tablicą „zakaz” wstępu” zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie, zrywkę drewna i rozdrabnianie pozostałości pozrębowych oraz innych prac. 2.7 W ramach zamówienia planuje się wykonanie następujących prac z zakresu hodowli, użytkowania i ochrony lasu:
- melioracje agrotechniczne,
- orka powierzchni (LPZ na pasy)
- sadzenie na glebie nieprzygotowanej wielolatek (siekiero motyka)
- sadzenie na glebie przygotowanej wielolatek,
- transport sadzonek,
- dołowanie sadzonek,
- pielęgnacja (wykaszanie, tasakowanie, przycięcie na bezpieńkę),
- czyszczenia wczesne,
- czyszczenia późne,
- pozyskanie drewna – drewno wielkowymiarowe,
- pozyskanie - drewno stosowe,
- pozyskanie - drewno kopalniak,
- pozyskanie - drewno żerdzie,
- zrywka drewna,
- pasy p.poż. (mineralizacja)
- porządkowanie pasów p.poż.
- likwidacja nielegalnych wjazdów,
- wycinanie zakrzaczeń na rowach,
- konserwacja rowów melioracyjnych (odmulenie 30 cm.),
- wykonanie przepustów na rowach melioracyjnych ( wraz z materiałami, kręgi fi 600),
- remonty szlaków zrywkowych (nawiezienie piasku),
- remonty szlaków zrywkowych (nawiezienie kamienia),
- remonty szlaków zrywkowych (wyrównanie),
- remont ogrodzeń gniazd,
- grodzenie gniazd (z materiałem – słupki, siatka)
- czyszczenie budek lęgowych,
- ścinka drzew trudnych (zadrzewienia) praca pilarza,
- ścinka drzew trudnych (zadrzewienia) ciągnik zrywkowy
- chemiczne zabezpieczenie upraw (wraz ze środkiem)
- sadzonki Dbs 2/1/ kl. I,
- sadzonki Bk 2/1 kl. I,
- sadzonki Św 2/1 kl. I,
- sadzonki Brz 2/0 kl. I,
Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze usług- zał. do SIWZ.
Data składania ofert:
2018-01-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-01-22 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2018-01-11 10:11:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 310.50 KbPlik doc
2. Wycena usługi / kosztorys 13.79 KbPlik xls
3. Umowa projekt 97.50 KbPlik doc
4. Formularz oferty 19.25 KbPlik doc
5. Oświadczenie - podstawy wykluczenia 22.51 KbPlik doc
6. Oświadczenie - warunki udziału 20.64 KbPlik doc
7. Szzcegółowy przedmiot zamówienia 15.09 KbPlik xls
8. Wykaz potencjału technicznego 12.73 KbPlik doc
9. Wykaz osób 13.79 KbPlik doc
10. Wykaz wykonanych zamówień 14.13 KbPlik doc
11. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 35.50 KbPlik doc
12. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór 18.70 KbPlik doc

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 19 stycznia 2018r. 10:24:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.