URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy, sukcesywny, w miarę występowania potrzeb zakup paliw płynnych polegający na tankowaniu pojazdów i maszyn będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części ( zadania): Część Nr 1 Dostawa - Sprzedaż oleju napędowego ON odpowiadającego wymaganiom normatywnym w odniesieniu do PN-EN 590:2006 w ilości 44310 litrów. Część Nr 2 Dostawa - Sprzedaż benzyny bezołowiowej Pb-95 odpowiadającej wymaganiom normatywnym w odniesieniu do PN-EN 228:2006 w ilości 2000 litrów. 3. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia musza spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych /Dz.U. z 2015, poz.1680. 4. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty. 5. Paliwa płynne typu ON i Pb-95 tankowane będą bezpośrednio do zbiorników pojazdów, sprzętu i maszyn Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy sukcesywnie wg. bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 6. Niezależnie od liczby innych klientów, każdy samochód lub sprzęt Zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy /operatora/ do pracownika stacji paliw. 7. Paliwo tankowane będzie w ilościach żądanych przez kierowców /operatorów/. 8. Wykonawca gwarantuje możliwość tankowania pojazdów od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 16.00 9. Wykonawca winien dysponować stacją paliw znajdującą się w odległości max. 8 kilometrów od siedziby Zamawiającego.

Data składania ofert:
2019-08-27 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-08-19 11:34:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 270.00 KbPlik doc
2. Formularz oferty 52.00 KbPlik doc
3. Formularz cenowy 35.50 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 19.41 KbPlik doc
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 18.71 KbPlik doc
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 35.50 KbPlik doc
7. Oświadczenie RODO 13.67 KbPlik doc
8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.24 KbPlik doc
9. Projekt umowy 88.50 KbPlik doc
10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór 19.99 KbPlik doc

Rejestr zmian
2. 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dożywiania w zakresie przygotowania i dostawy posiłków dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wiązownica, w formie gorących posiłków. 2.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części. CZĘŚĆ NR 1: Przygotowanie posiłków dla uczniów szkoły podstawowej w Wiązownicy oraz przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów szkół podstawowych w Manasterzu, Cetuli, osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych, oraz dla dzieci oddziałów przedszkolnych. CZĘŚĆ NR 2 Przygotowanie posiłków dla uczniów szkoły podstawowej w Zapałowie oraz przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów szkoły podstawowej w Ryszkowej Woli, osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych, oraz dla dzieci oddziałów przedszkolnych. 2.3 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i zgodność z warunkami jakościowymi przygotowywanych posiłków, opisanymi w przedmiocie zamówienia. 2.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2.5 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, wydawania i dostarczania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa. 2.6 Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki winny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. 2.7 Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczanego produktu, terminowość dostaw oraz zgodność z obowiązującymi normami i wymogami sanitarnymi. 2.8 Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży posiłków uczniom nie objętym niniejszym zamówieniem w cenie równej jaką podał w ofercie (samodzielnie wykupującym posiłki). 2.9 Obiady powinny odpowiadać następującym kryteriom: - zawartość energii – 850 kcal; - udział energii z białka – nie mniej niż 12% wartości energetycznej posiłku; - udział białka zwierzęcego – średnio 50% ogólnej ilości białka zawartego w posiłku; - udział energii z tłuszczu – do 30%. Przewidywana dzienna ilość posiłków do wydania wynosi: dla części I - 60 porcji pełen obiad 40 porcji obiad jednodaniowy 10 porcji pełen obiad (½ porcji) – przedszkola 15 porcji obiad jednodaniowy (½ porcji) – przedszkola 5 porcji pełen obiad dla osób starszych dla części II - 80 porcji pełnych obiadów, 30 porcji obiad jednodaniowy 20 porcji pełen obiad (½ porcji) – przedszkola 5 porcji obiad jednodaniowy (½ porcji) – przedszkola 5 porcji pełen obiad dla osób starszych Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w zał. nr 2 do SIWZ. 2.10 Sposób przygotowywania obiadów: 2.10.1 Pod pojęciem obiadów jednodaniowych należy rozumieć (trzy razy w tygodniu drugie danie - poniedziałek, środka, piątek; dwa razy w tygodniu pożywna zupa- wtorek, czwartek). Pod pojęciem pożywna zupa należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego. 2.10.2 Pod pojęciem obiadu 2-daniowego ½ należy rozumieć ½ pełnego obiadu składającego się z zupy oraz drugiego dania i napoju. 2.10.3 Pod pojęciem obiadu 2-daniowego należy rozumieć pełny obiad składający się z zupy oraz drugiego dania i napoju. 2.10.4 Pod pojęciem obiadu jednodaniowego ½ - należy rozumieć (trzy razy w tygodniu ½ drugiego dania - poniedziałek, środka, piątek; dwa razy w tygodniu pożywna ½ zupa- wtorek, czwartek). Pod pojęciem pożywna zupa należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego. 2.10.5 Zupy należy przygotować na wywarach jarskich (warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika. Zupy na wywarach z kości w ograniczonych ilościach. 2.10.6 Podprawianie zup niskotłuszczową śmietaną lub mlekiem, albo masłem czy mąką, sporadycznie zasmażka. Przeciętna waga 1 porcji zupy – 400 g. / ½ porcji zupy – 200 g. 2.10.7 Drugie danie - powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, drób) produktów bogatych w węglowodany złożone (ziemniaki, kasza, ryż, makaron, kluski itp.) oraz dodatków warzywnych (surówki, warzywa gotowane). 2.10.8 Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze pro zdrowotnym poprzez: - stosowanie tłuszczów roślinnych; - ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych; - umiarkowane stosowanie mięsa „czerwonego”; - stosowanie mięsa drobiowego; - stosowanie ryb; - umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli; - duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych. 2.10.9 Napój – w ilości 200 ml (kompot, herbata). 2.10.10 Obiady dowożone jednodaniowe, zamiennie w takiej samej ilości zupa o zwiększonej kaloryczności z pieczywem i drugie danie bez napoju. 2.10.11 Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości, posiadających aktualne terminy ważności. 2.10.12 Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania posiłków na bazie „Fastwood”. 2.10.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań sprawdzających jakość przygotowywanych posiłków pod względem kaloryczności, gramatury itp. 2.10.14 Zamawiający zabezpiecza naczynia ceramiczne dla potrzeb wydawania posiłków wyłącznie w stołówce w Zapałowie i Wiązownicy, natomiast w zakresie obiadów dowożonych do szkół podstawowych, Wykonawca zabezpieczy termosy i własny środek transportu przystosowany do przewozu żywności, spełniający przy tym wszelkie wymogi sanitarno - higieniczne oraz jednorazowe naczynia i sztućce do wydawania posiłków. 2.10.15 Długość tras dowozu posiłków wynosi: Część I 1. Wiązownica - SP Manasterz = 6,2 km. 2. Wiązownica - SP Cetula = 9,6 km. Wiązownica – Mołodycz 16,6 km. Wiązownica – Radawa 9,0 km. Wiązownica – Szówsko 4,2 km. Wiązownica – Nielepkowice 3,0 km. Wiązownica – Piwoda 4,0 km. Część II 1. Zapałów - Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli – 2,4 km. Zapałów – Surmaczówka 4,9 km. Zapałów – Wólka Zapałowska 3,2 km. 2.11 Warunki przygotowania posiłków: 2.11.1 Posiłki będą przygotowane w pomieszczeniach kuchni, wyposażonej w podstawowe urządzenia i sprzęt gastronomiczny, niezbędny do przygotowania i wydawania posiłków, które zostaną użyczone bezpłatnie Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, wyłącznie do prowadzenia usługi dożywianie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawca nie może wykorzystywać przekazanych w użyczenie pomieszczeń i sprzętu gastronomicznego do innych celów ponad wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. 2.11.2 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń oraz zobowiązuje się do ponoszenia kosztów ewentualnych napraw sprzętu i urządzeń powstałych w wyniku zwykłego użytkowania. 2.11.3 Wykonawca będzie pokrywał koszty zużycia gazu i energii elektrycznej i wywozu nieczystości stałych. W zamian za sprzątanie kuchni i stołówki Zamawiający zabezpieczy bezpłatnie dostawę bieżącej wody wraz z odprowadzeniem ścieków. 2.11.4 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane w użyczenie pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń. 2.11.5 Posiłki będą kupowane przez uczniów szkół podstawowych, dofinansowane z budżetu gminy. 2.11.6 Posiłki wydawane będą w dniach nauki szkolnej, w roku szkolnym 2019/2020. 2.11.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby posiłków w zależności od zaistniałych potrzeb. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za nie zrealizowaną usługę. 2.11.8 Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych. 2.11.9 Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno – higieniczne w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej ochrony, temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. Harmonogram dostarczania oraz miejsce wydawania posiłków Wykonawca ustali bezpośrednio z Dyrektorami poszczególnych szkół. 2.12 Zamawiający wymaga, aby stosownie do przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy – Kodeks pracy. W szczególności zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, czas określony lub okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy. 2.13 Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę osoby, którym powierzone zostaną czynności związane z realizacją zamówienia – tj. - min. 2 zatrudnione osoby na każdą odrębną część zamówienia). 2.14 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.19. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 2.14.1 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2.14.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów, 2.14.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.15 Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp., na potwierdzenie faktu zatrudnienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, oraz dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek przez wykonawcę lub podwykonawcę, w postaci np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia. 2.16 Nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w pkt. 2.20 w terminach określonych przez Zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się od obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę. 2.17 Sankcje w stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawcy, za wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub nieprzedłożenia dokumentów lub dowodów na potwierdzenie zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, określone zostały w projekcie umowy.
Data składania ofert:
2019-08-20 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2019-08-20 13:18:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2019-08-20 12:30:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 317.00 KbPlik doc
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.90 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 22.86 KbPlik doc
4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w podatkach lokalnych 16.10 KbPlik doc
5. Projekt umowy 77.00 KbPlik doc
6. Oświadczenie RODO 13.52 KbPlik doc
7. Wykaz wykonanych zamówień 13.96 KbPlik doc
8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór 19.26 KbPlik doc
9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 36.50 KbPlik doc
10. Formularz oferty 22.36 KbPlik doc
11. Zakres usług 15.27 KbPlik doc
12. Informacja z otwarcia ofert 38.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 09:10:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.